autoteket
  SØG
lørdag  13/7-2024  uge 28
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Bugatti
Cadillac
Chevrolet
Chevrolet-US
Chrysler
Citroën
Daihatsu
Dodge
Ferrari
FIAT
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Jaguar
Jeep
KIA
LADA
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
SEAT
Skoda
smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
SAAB
Toyota
Volkswagen
Volvo
pressemeddelelser
Publiceret 2/7-2009 23:09 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

Legat til CAC medarbejdere

Asger R. Poulsen og Morten Mejlsø Nielsen (billedet) fra CAC modtog hver et legat for deres indsats.Birte og Peter Jensens Fond blev oprettet i 2007 og uddeler hvert år på Peter Jensens fød­sels­dag den 19. juni fire legater af hver 20.000 kr. til medarbejdere i de virk­somheder og institutioner, hvori Peter Jensen har haft sit virke. Udover at have været adm. direktør i Aktie­selskabet CARL CHRISTEN­SEN (CAC), har Peter Jensen også været mangeårig bestyrelses­for­mand i CAC Fonden, Den Gamle By og Gam­mel Estrup - Jyllands Her­re­gårdsmuseum.

I en tid hvor Finanskrise ligger på alles læber er det især velkomment med en pris, der ikke kun værd­sætter men også belønner medarbej­deres ekstra indsats. I henhold til Fondens vedtægter til­deles lega­ter på baggrund af en ledelses­indstilling fra pågældende selskaber til fondsbe­sty­relsen om medarbejdere, der har udvist et særligt enga­ge­ment og en særlig indsats såvel fagligt som kollegialt til støtte for selskaberne/museerne. I år gik legaterne i CAC til hhv. Morten Mejlsø Nielsen fra CAC, Glostrup lager samt projektchef Asger R. Poulsen.

Morten Mejlsø Nielsen har været ansat i virksomhedens Glostrup af­de­ling siden 1991. Han betegnes af ledelsen som ”virksomhedens mand”, hvilket i kombination med faglig dygtighed og sympatisk væ­re­måde bevirker, at han er respekteret og vellidt i også i kunde­kredsen. I forbindelse med kunde­arrange­menter i afdelingen tager Morten selv initiativer og medvirker aktivt til, at kunderne får en god oplevelse af virksomheden.

Han er en engageret medarbejder, der har øjnene med sig og ser ting, som andre ikke reagerer på. Er der behov for en ekstra indsats udenfor normal arbejdstid, kan CAC stort set altid regne med Mor­ten. Alt dette sammen med et godt forhold til kollegaer såvel ar­bejds­mæssigt som socialt gør Morten til en velfortjent legatmod­ta­ger.

Asger R. Poulsen (billedet) og Morten Mejlsø Nielsen fra CAC modtog hver et legat for deres indsats.Ligesom Morten Mejlsø Nielsen har årets anden legatmodtager, As­ger R. Poulsen også været ansat i CAC siden 1991, hvor han star­tede i Århus afdelingen som telefon­ekspedient. Stor faglig kompe­tence, stort engagement og mange initia­tiver bevirkede, at der blev lagt mærke til ham.
I 1995 blev han tilknyttet salgs­afdelingen, senere udnævnt til salgs­leder for hele virksomhedens auto-aktiviteter og derefter i år 2000 udnævnt til salgschef. I den periode var virksomheden godt i gang med indførelse af elektronisk katalog og senere E-handel, og Asger var særdeles aktiv i forbindelse med dette, både her i huset og hos kunderne.
Senere kom så udvikling af en ny IT-løsning (Online Autodele) til CAC’s kunder, hvor Asger medvirkede væsentligt ved udviklingen og samtidig stod for præsentation og salg overfor kundekredsen. At ska­be nyt smagte af mere hos Asger og førte til ønske om at kvitte salgschef-opgaverne for at koncentrere sig om IT-delen som projekt­chef og afd. leder.

Gennem hele karrieren i virksomheden har Asger formået at bevare sin jord­nære tilgang til tingene og opretholdt et godt forhold til med­arbejdere på alle niveauer såvel internt som hos kunderne. Asgers indsats for virksomheden gennem årene er ekstraordinær, og fun­dat­sens betingelser er rigeligt opfyldt, selv om han er med i leder­gruppen.

De to øvrige legater blev tildelt hhv. Irene Lundquist - Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum og Tina Jønsson - Den Gamle By, Danmarks Købstad­museum.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 2/7-2009 23:13 Fra nyhedsbrev Nr. 27/2009
Publiceret 18/3-2009 12:56 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

Anden gene­ration oliefilter i kunststof

For første gang mon­teret i den nye BMW 6-cylinder diesel­mo­tor.

Fem år efter se­riestart af det første fuld­syn­tetiske oliefilter, intro­du­cerer MANN + HUMMEL nu anden generation på mar­ke­det. Den første serie­pro­duk­tion er netop sat i gang til instal­lation i de nye BMW 6-cylinder die­sel­mo­torer. Filteret er karakteriseret ved en høj grad af funktionel integration foruden be­spa­relser i både vægt og pris set i forhold til det klassiske oliefilter med tryk­støbt aluminiumshus.

Skiftet fra trykstøbt aluminium til kunststof i forbindelse med varmolie er mere aktuelt end nogensinde, da brugen af kunststof i motorrum­met giver en ene­stående mulighed for at opfylde bilfabrikanternes stigende krav. Fordelene ved syntetiske oliefiltre er bedre integra­tion af funktionerne og realisation af kom­plekse geometrier såvel som en mulig vægtreduktion. Derudover kan der i de fleste tilfælde opnås væsentlige be­sparelser i både produktion og montage.

Ved konstruktionen af oliefiltre totalt af kunststof udnytter MANN + HUMMEL både sin mangeårige erfaring i udvikling og konstruktion, og den specielt kon­ciperede produktionsteknologi for kunststofmoduler, der allerede er serie­pro­duceret. Virksomheden, der er udviklings­partner og originalleverandør til den internationale automotive indu­stri, bruger nu denne know-how til at pro­ducere det første fuldsyn­tetiske oliefilter til BMW. Hermed udvider selskabet sit koncept til funktionsintegration med henblik på mere fleksible løsninger i tæt­pakkede motorrum.

Optimeret differenstryk
Oliefilteret indeholder et metalfrit filterelement med tilbageløbsventil på den nederste skive, et mellemrør med integreret by-pass ventil og en olie-vand-varmeveksler, der er integreret i huset, og som i ekstreme tilfælde kan omgås ved at aktivere en indbygget ventil. At by-pass ventilen til køleren er integreret i olie-vand-varmeveksleren, giver den fordel, sammenlignet med tidligere løs­ninger, at der kun er én pakningsflade mellem filterhuset og varmeveksleren. Til at tætne flangen har MANN+HUMMEL for første gang brugt en blikramme­pak­ning med elastomer.

Patent
Filterspecialisten fra Ludwigsburg har helt specielt til dette nye kunst­stoffilter udviklet et filterelement med en integreret silikone til­bageløbsventil, som har et åbningstryk på langt under 0,1 bar. Den­ne patentanmeldte komponent reducerer tydeligt tryktabet i oliefil­teret og forhindrer, at filterhuset løber tom, når motoren er slukket. Således bliver olietrykket hurtigt genopbygget, når motoren startes igen. På den måde bliver alle motorkomponenter, der kræver smøring og afkøling, konstant forsynet med olie

MANN+HUMMEL har konstrueret deres kunststoffilter i henhold til de allernyeste CAE-baserede udviklingsmetoder samtidig med, at de udnyttede mange års erfaring i serieproduktion af kunststof-filter­huse. En optimeret kanalføring og forbedret tilstrømning til filter­ele­mentet sikrer et konstant lavt differenstryk. Der har også været stor fokus på en ensartet vægtykkelse med deraf følgende mulighed for vægtreducering.

Det meget temperaturresistente polyamid 6,6 med 35% glasfiber indhold blev valgt som materiale til huset. Ved hjælp af computer­simulation påviste ekspertteamet fra udviklings- og produktions­af­delingerne den krævede styrke og de lave deformationsværdier spe­cielt i tætningsområdet. På basis heraf udvalgte man kunststoftypen og etablerede værktøjskonceptet for sprøjte­støbningsprocessen.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 18/3-2009 13:13 Fra nyhedsbrev Nr. 12/2009
Publiceret 6/1-2009 15:50 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

CAC OG BOSAL GÅR SAMMEN I DANMARK

Svend Larsen og Thomas JensenAktiesel­skabet CARL CHRI­STENSEN (CAC) skifter til Bosal ud­stød­­nings­systemer.

En af Dan­marks stør­ste reserve­delsim­por­tører har indgået af­tale om forhandling af Bosals udstød­nings­produkter med virk­ning fra 01. januar 2009.

CAC’s administrerende direktør, Thomas Jen­sen, der har ført for­hand­lingerne med Bosal, siger om skiftet: ”Vi har i mange år arbejdet godt sammen med en anden producent af kvalitets­udstød­ninger, men vi har ønsket at markedsføre et produkt, som ikke er overre­præ­senteret på det danske marked. Samarbejdet med Bosal star­tede egentlig med anhængertræk til grossistkæden ”au2parts”, men dia­logen udviklede sig løbende til også at omfatte et skift på ud­stød­ninger”.

CAC’s lager af udstødning på hovedlagrene i henholdsvis Århus og Glostrup er omlagt til Bosal mellem jul og nytår, så lageret spiller sammen med kataloget allerede fra dag et. For grossister, som be­nytter CAC’s elektroniske katalog, ”OnlineAutodele” vil varernes til­gængelighed direkte kunne ses i kataloget, lige­som man vil kunne trække både på Bosals centrallager i Sorø og på regional­lagrene i Hvidovre og i Århus ved siden af CAC udstødningslagre i Glostrup og Århus.

”Vi forventer helt sikkert en endnu bedre leveringsevne til grossister og herigennem til værksteder overalt i Danmark, ikke alene fordi Bo­sal har flere lagre, men også fordi Bosal gennem flere år har været førende i forbindelse med udvikling af nye udstødningssystemer. Vi har således i forbindelse med skiftet kunnet oprette 400 nye refe­rencer til biler efter år 2000”, slutter Thomas Jensen.

Hos Bosal er man også meget glade for CAC’s skifte. Direktør Svend Larsen siger: ”Vi er meget tilfredse med at have fået en så stærk partner til at markeds­føre vores produkter. CAC har i de seneste par år været meget ekspansive og har i dag et veludbygget distribu­ti­onsnet. Så snart det rygtedes, at CAC ville skifte til os fra årsskiftet, blev vi kontaktet af rigtig mange grossister, der var positive overfor skiftet og som ønskede at lægge om til Bosal med det samme.”

Bosal er i dag en af verdens største udbydere af udstødnings­sy­stemer til bilfabrikkerne og til eftermarkedet og har fabrikker i hele verden for at kunne opfylde bilfabrikkernes ønske om, at underle­verandørerne skal ligge tæt på bilproduktionen.

”Det er i dag ikke tilstrækkeligt at ligge f.eks. i Tyskland, hvis man skal levere til VW og Mercedes, for disse biler fremstilles ikke kun i Tyskland men også i mange andre lande. Bosal har heldigvis, som en af de meget få udstødnings­producenter i verden, haft kapital til både at udvikle nye udstødningssystemer sammen med bilfabrikkerne men også at opbygge fabrikker dér, hvor bilproducenterne har placeret sig. Vi i Bosals eftermarked kan så trække på dette enorme produk­tionsapparat og den verdens­omspændende erfaring koncernen be­sidder til at opbygge et enestående bredt eftermarkedsprogram tilpasset bilfabrikkernes specifikationer”, konstaterer Svend Larsen. 

Med hensyn til samhandelsbetingelser, kan grossister rette hen­ven­delse til enten Svend Larsen hos Bosal eller til den salgs­ansvar­lige hos CAC.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 6/1-2009 15:59 Fra nyhedsbrev Nr. 2/2009
Publiceret 6/10-2008 10:23 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

MODERNE FILTERTEKNIK SKÅNER MILJØET OG SPARER PÅ RESSOURCERNE

”Som repræsentant for Mann+Hummel i Danmark er vi naturligvis stolte af at have en leverandør, som på denne måde er med til at sætte dagsordenen for fremtidens filtre”, udtaler CAC’s indkøbschef Thomas Lund.Filter­ma­te­rialer til bio­­brænd­stoffer, be­spa­relser på brænd­stof­for­brug og lavere CO2-udslip ved hjælp af rettidig filterskift - det var topte­ma­erne fra MANN + HUMMEL og MANN-FILTER på dette års Auto­me­chanika i Frankfurt.

MANN + HUMMEL fokuserer i sit udvik­lingsarbejde på at optimere filtermedier og komponenter til brug på det stadigt voksende bio­brændstofmarked. I et specielt prøvelaboratorium undersøger MANN + HUMMEL, der er udviklings­partner og serieleverandør til den inter­nationale bilindustri, for tiden langtidseffekterne af diverse bio-prø­ve­brændstoffer på filtermaterialer og komponenter så som pakninger og slanger. Rundt omkring i hele verden afprøves der nu omkring 30 forskellige nye bio-prøvebrændstoffer.

Filtreringsspecialisten finder gennem langtidsstudier frem til påli­de­lige prøveparametre og afgørende prøvekombinationer. Den kerne-know-how, man opnår på denne måde, står til rådighed for alle virk­somheder i MANN + HUMMEL koncernen over hele verden og danner grundlag for en videre optimering af filtermaterialer og komponenter med henblik på den voksende globale anvendelse af biobrænd­stof­fer. MANN-FILTER informerede på Automechanika om status på ud­viklingen og om sit brede tilbud af højkvalitets filtre i OE-kvalitet, som allerede er designet til brændstof med større eller mindre indhold af biobrændsel.

Som et yderligere nøgletema i miljødebatten fokuserede MANN-FIL­TER i Frankfurt på filterskift. En motor bruger en del af sin energi på at holde sig selv kørende. Jo mindre denne del er, des mere energi er der til rådighed til den virkelige kørsel og des mindre er belastnin­gen for miljøet og klimaet. En vigtig forudsætning for at holde dette energitab på et minimum er at udskifte filteret rettidigt. Hvis luftfilte­ret udskiftes regelmæssigt, beskytter det luftmassesensoren mod smudspartikler og bidrager til en optimal luft-brændstof-blanding. Derudover formindskes tryktabet i luftindsugningen, hvilket igen nedsætter brændstofforbruget, sænker CO2 udslippet og forlænger motorens levetid.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 6/10-2008 10:25 Fra nyhedsbrev Nr. 41/2008
Publiceret 1/7-2008 12:49 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

Hjertet banker stadig for CAC

Peter Jensen gik i 1999 fra som adm. direktør for at nyde sit otium, men det betyder ikke at Aktie­selskabet CARL CHRISTENSEN er en saga blot. Birte og Peter Jen­sens Fond er derfor skabt for at markere en ufor­glemmelig tid i CAC.

Birte og Peter Jensens Fond blev oprettet i 2007 og uddeler hvert år på Peter Jensens fødselsdag den 19. juni fire legater af hver 20.000 kr. til medarbejdere i de virksomheder og institutioner, hvori Peter Jensen har haft sit virke. Udover at have været adm. direktør i Aktie­selskabet CARL CHRISTENSEN, har Peter Jensen også været mange­årig bestyrelses­formand i CAC Fonden, Den Gamle By og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum.

”Både min kone og jeg har haft rigtig mange gode år og masser af oplevelser i relation til primært CAC men også både Den Gamle By og Gammel Estrup. Disse oplevelser er kommet i samspil med vores kunder og vores leverandører men i allerhøjeste grad i kontakten med vores mange dygtige og engagerede medarbejdere. Da jeg i 2007 trådte ud af både CAC’s og Den Gamle Bys bestyrelse, var det derfor nærliggende for min kone og jeg at markere dette ved at gøre noget ekstra for medarbejderne”, siger Peter Jensen.

I år gik de fire legater til: Museumsbetjent Jørgen Justesen – Gam­mel Estrup - Jyllands Her­regårdsmuseum, vagtmester Jan Olesen – Den Gamle By, marke­tingansvarlig Dorethe Hansen, Eurodeal Auto­parts samt ekspedi­ti­onsleder Jørgen Brouer.

I henhold til Fondens vedtægter tildeles legater til medarbejdere, der har udvist et særligt engagement og en særlig indsats såvel fagligt som kollegialt. For selskaberne indstilles fortrinsvis medarbejdere uden for ledergruppen og for museerne uden for direktionen. Fonden kan ikke søges.

”Mange år i erhvervslivet har lært mig, at den menneskelige faktor er afgørende for succes. Vi har alle brug for at føle os værdsat på vores arbejdsplads. Med Fonden ønsker vi at støtte de medarbejdere, der udover den faglige indsats også er med til at gøre arbejdspladserne gode for kollegaerne”, slutter Peter Jensen.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 1/7-2008 13:00 Fra nyhedsbrev Nr. 27/2008
Publiceret 30/5-2008 18:14 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

Datterselskab skifter navn

Christian Uhlikhelsa-automotive GmbH & Co. KG bliver til MANN + HUMMEL Innen­raum­filter GmbH & Co. KG

Firmaet helsa-automo­tive GmbH & Co. KG, der i december 2007 blev overtaget af MANN+­HUMMEL, hed­der nu MANN+HUM­MEL Innen­­raum­filter GmbH & Co. KG. Med nav­ne­skiftet doku­men­terer den bayerske specialist i kabinefiltre med hoved­sæde i Ge­frees sit til­hørs­forhold til den internationale MANN+HUMMEL gruppe.

MANN+HUMMEL Gruppens yngste datterselskab, helsa-automotive GmbH & Co. KG, har siden 25. april 2008 heddet MANN+HUMMEL Innenraumfilter GmbH & Co. KG. Virksomheden var indtil slutningen af december 2007 ejet af investorgruppen Schoeller Metternich Be­teiligungen (SMB), der i 2006 omsatte for omkring 50 mio. Euro med en medarbejderstab på 350.

”Det glæder os, at vi som del af MANN+HUMMEL Gruppen kan give vores bidrag til udviklings- og produktionskompetencerne og således være med til at styrke gruppens konkurrenceevne”, forklarer Christi­an Uhlik, den hidtidige og nye ordførende for direktionen i det bayer­ske datterselskab. ”Vore kunder profiterer af synergieffekterne: for­øget hurtighed og fleksibilitet”.

Vækstmarked kabinefiltre
Kabinefiltre fra MANN+HUMMEL udskiller snavspartikler som pollen og finstøv med næsten 100%, sørger for et bedre klima i kabinen og be­skytter klimaanlægget. Kabinefiltre med aktivt kul absorberer der­ud­over skadelige gasser som ozon. For at imødekomme det ver­dens­omspændende behov for kabinefiltre, blev der i 2006 serie­produceret 40 millioner enheder, deraf cirka halvdelen til Europa. Vækstmarke­derne er nu USA, Sydamerika og Asien. På reservedels­markedet stiger efterspørgslen ligeledes, med et behov på verdens­plan på mere end 100 millioner kabinefilterelementer per år.

MANN+HUMMEL gruppen er en international koncern. I 2006 havde MANN+HUMMEL en omsætning på 1.6 mia. Euro, og koncernen be­skæftiger ca. 10.500 medarbejdere i 41 lande. Firmaet udvikler, pro­ducerer og sælger teknisk komplicerede komponenter, såsom luftfil­ter-systemer, luftind­sugningsmanifold, væskefiltersystemer og ka­binefiltre til bilindustrien samt filterelementer til vedligeholdelse og reparation af biler. Til maskinindustrien, procesindustrien og den in­dustrielle sektor omfatter virksomhedens produktprogram blandt andet industrifiltre og filteranlæg samt installationer og anlæg til materialehåndtering. MANN+HUMMEL’s kunder kommer fra mange forskellige brancher, hvor serieproduktionen til bilindustrien indtager en nøgleposition. Yderligere informationer om MANN+HUMMEL findes under http://www.mann-hummel.com.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 30/5-2008 18:17 Fra nyhedsbrev Nr. 22/2008
Publiceret 5/5-2008 18:27 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

AU2PARTS I ESBJERG, VEJEN OG BRAM­MING PÅ NYE HÆNDER

Set fra venstre; Knud Henriksen, Ulrik Sejrup, Michael Svensson og Christian MagnussenChristian Magnus­sen har be­slut­tet sig for at afhænde sit ejerskab af de tre virk­som­heder, au2parts esbjerg, au2­parts vejen og au2­parts bram­ming. Afhæn­del­sen sker til selskabernes mangeårige samar­bejds­partner i Århus, Ak­tie­sel­skabet CARL CHRI­STENSEN - i daglig tale CAC.

Handlen er et led i, at Christian skal overtage sin svigerfars virk­som­hed i Kolding, Renitt. Svigerfa­deren er den navnkundige iværksætter og opfinder, Svend Magnussen, der for 4 år siden trak sig ud af det daværende Renové for at kunne fokusere på sin store interesse for renovering af lastvognsbremse­bakker. I denne forbindelse overlod han styringen af Renové til Christian.

Christian Magnussen siger om overdragelsen til CAC: ”Det er måske lidt under­ligt at træde ud af virksomheden netop nu, hvor den vokser kraftigt. Vi har fået mange nye kunder til, ikke mindst i forbindelse med vores seneste etablering i Bramming. Vi har nu en kanon forret­ning, hvor logistikken fungerer perfekt og sikrer, at vi hurtigt kan få varer ud til vores kunder, uanset på hvilket af vores lagre, vi måtte have varen. At det var CAC, der skulle tage over i forretningerne i Esbjerg, Bramming og Vejen var sikkert. Jeg ønskede, at virksom­heden fort­sætter på danske hænder, og CAC var også aktivt med i 2004 for at hjælpe, da jeg skulle overtage efter Eva og Svend.”

CAC’s administrerende direktør, Thomas Jensen, siger om overta­gelsen: ”For os er det ikke den store overraskelse. Christian orien­terede os for nogle måne­der siden om sine planer og vi har derfor roligt kunne planlægge et forløb, der sikrer størst mulig kontinuitet. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Christian, og han har på mange måder været en af de drivende indenfor vores grossist­sam­arbejde. Således har han også i flere år siddet med i AutoPartners styringsgruppe. Vi har imidlertid måtte acceptere familiens ønsker og kan glæde os over, at det er nogle erfarne medarbejdere, der tager over i det daglige.”

I Vejen bliver det selskabets konsulent gennem mange år, Knud Hen­rik­sen, der overtager stillingen som afdelingsleder. Knud fort­sæt­ter dog med at besøge eksisterende og nye kunder.

I Esbjerg overtager Ulrik Sejrup ansvaret for afdelingen. Ulrik har i et par år dels stået for lagerstyringen, dels været med i ekspeditionen. I Bramming fort­sætter Michael Svensson som afdelingsleder.

Overdragelsen til CAC, som er gennemført, får ingen konsekvenser for kunder og leverandører. Alt fortsætter som hidtil og virksomheden beholder både telefon-, fax og CVR-nummer, ligesom alle øvrige an­satte fortsætter. Christian fortsætter ligeledes i en overdragel­ses­periode.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 5/5-2008 18:36 Fra nyhedsbrev Nr. 19/2008
Publiceret 20/2-2008 12:45 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

Fusion i København

Fra venstre ses Thomas Jensen, Marlene Lis Olsen, Michael Holm Jensen og Peter Montell. AB AUTODELE APS OG BR AUTODELE APS FUSIO­NE­RER I KØ­BEN­HAVN OG FÅR NY MED­EJER.

Pr. 1. marts 2008 fusioneres AB Autodele ApS med BR Auto­dele ApS - med AB Auto­dele ApS som det fortsæt­tende selskab men med beva­relse af begge forretnings­­adresser, firmanavne, telefon­num­re etc.

Selskabernes hovedleverandør gennem mange år, Aktieselskabet CARL CHRI­STENSEN, i daglig tale CAC, overtog for flere år siden BR Autodele og over­tog sidste efterår AB Autodele i forbindelse med et ønske fra den tidligere ejer, Henrik Steen.

Sammenlægningen gennemføres for at kunne optimere logistikken i området og for at sikre kunderne den bedst mulige service og en hur­tigere adgang til Kø­ben­havns største lager af reservedele.

I forbindelse med fusionen indtræder Michael Holm Jensen som ny direktør og medejer i AB Autodele ApS. Michael kommer fra en stilling som regionsleder for hele Sjælland hos FTZ og har således et grun­digt kendskab til branchen.

”Jeg har i flere år drømt om at starte for mig selv. Jeg vidste, at CAC har hjul­pet andre grossister i gang, og jeg tog derfor kontakt med dem. Det har været en utrolig positiv oplevelse. Vi diskuterede mine ønsker, og de tilbød mig så en mulighed for at overtage en del af to grossist­virksomheder i Københavns­området.”

Michael Holm Jensen har sammenlagt arbejdet 10 år for FTZ. I de seneste 3 år har han haft det overordnede salgsansvar for FTZ på hele Sjælland.

”Allerede da jeg var hos FTZ, luftede jeg mine ønsker, men det er svært at finde en løsning med medejerskab i en kapitalkæde. Grun­den til at jeg valgte CAC som samarbejdspartner er, at de sammen med AutoPartner grossisterne i de seneste par år har markeret sig, som det stærkeste danske alternativ til de udenlandske kapitalkæ­der. Jeg ved godt, at der findes større grossist­virksomheder, og at de har nogle muligheder, som jeg ikke har. Men når man skal levere en god service til autoværkstederne, gælder det ikke om at være størst og finest. Det gælder om, at den enkelte medarbejder hele tiden bestræber sig på at yde en god og personlig service. I al be­skedenhed mener jeg, at AB Autodele netop på dette område er rig­tig godt rustet med et hold af erfarne medarbejdere, der alle bræn­der for udfordringen med at udvikle virksom­heden til en førsteklas­ses grossistvirksomhed.

AB Autodele ApS’ nuværende direktør, Morten Steen, meddelte i ja­nu­ar, at han søgte nye udfordringer, og der blev indgået en fratræ­delsesaftale. Tidligere meddirektør Henrik Steen er fratrådt i januar i forbindelse med forældreorlov.

En af de tidligere kolleger, der har valgt at følge Michael Holm er Mar­lene Lis Olsen. Hun har en baggrund som butiksansvarlig i FTZ og har været i branchen i 10 år. Hun er ansat som afdelingsleder i AB Autodele ApS. Herudover udvides telefonekspeditionen på Amager med yderligere to erfarne branchefolk, der sammen med nuværende medarbejdere vil kunne tilbyde en styrket kundeservice.

Hos BR Autodele ApS bliver der ikke tale om større ændringer. Afde­lingsleder Peter Montell og alle de øvrige ansatte fortsætter således under den nye struktur.

Peter Montell glæder sig dog til at få en større mandskabsmæssig fleksibilitet: ”Som lille selvstændig forretning er man ofte i problemer, hvis en medarbejder har fri, og man så samtidig får en sygemelding. Jeg ser derfor frem til at kunne dele ressourcer med AB, hvis det kni­ber, ligesom jeg kan se nogle fordele rent transportmæssigt - både for os og for vores kunder”.

Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN, i daglig tale CAC, vil fortsat være medejer af det fusionerede selskab.

CAC’s administrerende direktør, Thomas Jensen, siger om ændrin­gerne: ”Jeg er sikker på, at både kunderne og de øvrige medarbej­dere vil opleve fusionen og tilgangen af nye medarbejdere som me­get positivt. De nye ansigter er menne­sker, der ligesom de øvrige medarbejdere hos AB og BR kender bran­chen grundigt, og som helt sikkert vil kunne bidrage positivt til virksom­hedernes positive udvik­ling.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 20/2-2008 12:49 Fra nyhedsbrev Nr. 8/2008
Publiceret 5/2-2008 17:11 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

Kvalitetsbrem­seskiver med rustbeskyttelse

Den coatede bremseskive (til venstre på billedet) er stadig rustfri efter flere måneders brug. Til højre vises samme skive i ubrugt tilstand.Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN til­by­der nye brem­seski­ver fra Otto Zim­mermann med nav­net Coat Z.

Det har igennem mere end fem årtier altid været Otto Zimmermann GmbH’s for­nemste mål at tilbyde bremseskiver til det frie reserve­dels­marked, der er fuldt sam­menlignelige med OE standard, både hvad angår design, målpræcision og materiale. Med belægningen ”Coat Z” følger Otto Zimmermann GmbH den seneste innovation in­den for den automotive industri.

For at forbedre rustbeskyttelsen både ved lagring og under brug, implementerer Otto Zimmermann GmbH denne nye teknologi løbende i sit produktprogram. Samtidig med optimal funktion af bremseski­ver­ne sikrer denne belægning, at skiverne bliver ved med at se pæne ud.

Af fordele ved Coat Z kan nævnes:

• Ingen rust på hjulnavet og den ydre kant
• Væsentligt forbedret visuel fremtoning
• Modstandsdygtig over for rustdannelse under lagring og montering
• Klar til montering uden fjernelse af belægningen
• Øjeblikkelig funktionskapacitet

Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN vil løbende udskifte på de enkelte referencer.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 7/2-2008 07:33 Fra nyhedsbrev Nr. 6/2008
Publiceret 2/10-2007 13:23 Til udskrift | Send pressemeddelelse

Aktieselskabet Carl Christensen:

CAC overtager AB Autodele

AB Autodele, som er en fusion mellem det tidli­gere Avedøre Bremse i Hvidovre og Bondex Auto­dele fra Amager, er blevet overtaget af sel­skabets ho­ved­leve­randør gennem mange år, Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN i Århus – i dag­lig tale CAC. 

Henrik Steen, der sammen med sin far var med til at starte Avedøre Bremse i 1989, siger om ejer­skiftet: ”Salget sker for at fremtids­sikre virk­som­heden i forhold til de udenlandske kapitalkæder men indebæ­rer ingen umiddelbare orga­nisatoriske ændringer, idet både jeg og min bror, Morten Steen fortsætter i virksomhe­den.” 

AB Autodele flyttede sidste år ind i nye lokaler på Kirstinehøj 73 ved Køben­havns største bilstrøg på Amager. Herfra er virksomheden med en god place­ring klar til at kunne servicere mekanikerkunder ikke blot på Amager men også i store områder af København, herunder Hvidovre. 

CAC’s administrerende direktør, Thomas Jensen, siger om købet: ”Det kom nok lidt overraskende, for de to brødre har jo ikke ligefrem alderen til et gene­rationsskifte. På den anden side er det vigtigt for CAC og for AutoPartner at fastholde sin markedsdækning. AB Auto­dele er en vigtig grossist og samar­bejds­partner for CAC, idet de dækker et stort og voksende område. Vi er derfor også glade for, at brødrene Steen har valgt at fortsætte i selskabet.” 

AB Autodele har lige siden grundlæggelsen af AutoPartner været en aktiv medspiller i dette indkøbs- og markedsføringssamarbejde, og både Henrik og Morten har siddet med i flere af konceptets udvalg. 

Det ejermæssige skifte betyder ingen ændringer udadtil, idet alle kunder fortsat vil blive betjent af de samme medarbejdere, ligesom AB Autodeles telefon­nummer etc. forbliver uændret.

Aktieselskabet Carl Christensen
Telefon 87 45 44 00,

Revideret 2/10-2007 13:25 Fra nyhedsbrev Nr. 40/2007
kode
Husk
LOG IND
Glemt koden?
Ny bruger?

PRESSEMEDDELELSER:

oversigtseneste

nyhedsbrev
TILMELD
FRAMELD

 

KATEGORIER
Additiver
au2parts
Auktioner
Aut. værksted
Autodiagnose
Autoimport
Autolakering
AutoPartner
Autoradioer
Autoservice
Autotransport
Autotransportør
Bilanalyser
Bilklubber
Biludlejning
Biludstillinger
Bilvask
Bilvaskeanlæg
Bilvurderinger
Bosch Car Service
Brugtbilvurderinger
Chassiser
Designcenter
Dæk
EDB-løsninger
Elbiler
El-bilproducent
Elektriske dele
Eneforhandler
Faglitteratur
Foreninger
Forhandlere
Forhandlerkæde
Forhandling
Fælge
GPS/Navigation
Hjælpematerialer
Højttalere
Import
Importører
Industriel bearbejdning
Industrikomponenter
Institutioner
IT-løsninger
Kassevogne
Kemiske produkter
Klargørings­center
Konsulentvirksomhed
Kølere
LAKexperten
Lakreparation
Leasing
Logistik
Logoplates
Marinekomponenter
Marketing
Minibusser
Ministerier
Motorrenovering
Motorrens
Motorsport
Multimedie systemer
Musikanlæg
Navigation
Nøgleringe
Online-løsninger
Organisationer
Pressemeddelelser
Pris
Prisberegning
Prisforhandling
P-skiver
Reklameartikler
Reservedele
Restaurationsbranchen
Rådgivning
Servicepartner
Servicerens
Skadecenter
SMS Service
Software
Specialopbygninger
Styling
Tilbehør
Tilsætningsstof
Transport
Tuning
Udstillinger
Undervognsbehandling
Varmeanlæg
Vask
Vejhjælp
Vitesse-racing
Værksted
Værktøj
Web-løsninger


annonce


annonce

 

2709 online Copyright © 2002-2024 autoteket • info@autoteket.dk annoncør-info