Wndelin Wiedeking får noget at se tilMed dom­men ved Euro­pean Court for­leden, er Volks­wagen - Europas største automo­bilfabrikant - på vej ind i en helt ny periode i kon­cer­nens histo­rie. De tidligere gældende Volks­wa­­gen-regler inde­bar, at en enkelt aktionær ikke måtte tælle mere end 20 % er faldet.

Efter domsafsigelsen kan Porsche se frem til et bestemmende ejer­skab i den store koncern - et ejerskab som uden tvivl får store kon­sekvenser for hele koncernen - i alle led. Og det vil give dønnin­ger gennem hele indu­strien - ja, i hele Tysk­land.

Og manden bag forandringerne er Wendelin Wiedeking med hele tople­delsen med den nuværende VW-koncernchef Martin Winterkorn bag sig.

Vi har tidligere omtalt Wiedeking, som siden 1993 har ført Porsche frem til at være den mest lukretive forretning for både ejere og ak­tionærer.

Han får travlt, for der en hel del hellige køer, der skal slagtes og en mas­se historisk bagage, og nogen af køerne vil uden tvivl stritte imod den nært fore­stående aflivning - ikke mindst de tyske fagfore­ninger, for der er to ting, der sandsynligvis skal pilles ved:

Ferdinand Piëch - storaktionærDen histo­risk høje aflønning af Wolfsburgs arbejdere, som nærmest pr. tradi­tion får 20 % mere i posen end Tysklands øvri­ge metal- og automo­bilmedarbejdere. Ingen tvivl om, at Wiedeking, der ankom­mer helt uden forhi­storiske relationer og med et skarpt, driftøkono­misk og ledelses­mæs­sigt blik, vil have afskaffet den tra­di­tion.

En anden hellig ko er tyske arbejdspladser og ikke mindst bevarel­sen af samme. For det er billigere at fremstille biler i lavtlønsområder, som f.eks. i Rusland og mange af de gamle østlande. Og vi vil uden tvivl kunne ople­ve VW-beslutninger rippet helt for politiske underto­ner og ude­luk­kende baseret på sund business.

Volkswagens modelpolitik kommer også under lup - dels skal hver model være bidragende til indtjeningen, og dels vil vi se lidt mere moderne biler hos VW. Her skal ikke forstås teknisk moderne, for det er de, men design­mæssigt kommer vi til at se en mere moderne linie - en linie som vi her i efteråret i Frankfurt kunne se med koncept­mo­del­len UP!.

Konceptmodellen UP! varsler nye modeltyper fra VWOg da skiftet i tople­delsen, hvor Pischets­rie­der og Bernhard gled ud, fandt sted, tilbage­kaldte Winterkorn flere af de kommende og god­kendte VW-model­ler og lod de Silva se på modellerne inden de atter blev over­givet til kom­mende produktion. De Silva er tidligere chefde­sig­ner for både Audi og Seat, hvor han har stået for designet af de nyeste modeller. Og han er i dag den øverst ansvarlige designer i hele koncernen. Og når det er  sagt, vil vi ligeledes se en tuning af koncernens mange mærke-model­ler - sandsynligvis på en måde, så man ikke kan købe samme model - bare med et andet brand på fron­ten.

Kvaliteten, som gennem de sidste ti år har været for dårlig, skal for­bed­res, og det på en måde, at koncernens samlede image målt ud fra kvali­teten skal være bedre end Toyotas - eller i det mindste lige så god.

At man skeler til Toyota er ikke underligt, for det er nok den automo­bil­koncern, som har den største produktivitet og indtjening, og på begge disse områder vil indsatsen ligeledes blive skærpet.

Wendelin Wiedeking har allerede arbejdet hårdt de seneste to årDer forventes ligeledes en stør­re ændring blandt Europas Volkswa­gen-forhandlere, for ganske som hos Audi, hvor forhandlerne bliver færre og langt større og op­byg­get som oplevelsescentre og MEGA-showrooms, vil vi se en radi­kal æn­dring af den "lille" Volks­wagen-for­handler, forlyder det fra in­terne kilder. Han kom­mer til at fort­sætte i familien som et autori­seret værksted, mens det reele salg overflyttes til fremtidens forhandler-størrelse. Og det kommer til at gå stærkere end man regner med, for der skal ske en masse i kon­cernen, og man tager ikke én ændring ad gangen.

Wiedeking står over for sit livs opgave, og det bliver spændende at se, om han kan komme igen­nem med sine beslutninger. At gennem­føre sine beslutninger er natur­ligvis nemmere, når man har  flertallet og dermed magten, men  politisk er der allerede lagt op til krig. Bernd Osterloh, der er chef for det magtfulde VW-Council, rasler alle­rede med sablen. Det sker fordi Wiede­king har truet med at nedskæ­re antallet af arbejder­repræ­sen­tanter i Porsche-VW-bestyrel­sen - en beslutning som får Osterloh til at true med en retssag.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS JULEGAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.