For at mar­kere 80 års dagen for fir­maets grund­læg­gelse, har Bridge­stone Corpo­ration præsen­teret nyt Bridge­stone logo, nyt slogan samt videre­ud­vik­let kon­cern filo­sofi. Denne forny­else af logo og slogan er en del af en samlet global stra­tegi for at for­stærke Bridge­stone navnet yder­ligere.

1. “The Bridge­stone Es­sence”: Videre­udvik­ling af Bridge­stone''s kon­cern filo­sofi
Kon­cer­nens mis­sion er base­ret på dets grund­læg­gers ord: "for­syne sam­fundet med første­klas­ses kvali­tet". Filosofien, der skal indfri denne mission, bygger på et fundament af fire grundlæggende værdier, der viser medarbejdernes vedvarende engagement for at levere verdensklasse produkter og service til kunderne og de samfund hvor Bridgestone driver forretning.

2. Fornyelse af Bridgestone symboler og logo
Bridgestone har valgt at forny alle Bridgestone symboler, bestående af "Bridgestone logo", "Bridgestone Mark" og "B Mark". Denne fornyelse sker for at imødekomme kundernes behov samt afspejle forandringer i samfundet.

3. Fornyelse af slogan
Bridgestone ønsker at støtte individer og med produkter og service ønsker Bridgestone at bidrage til dets kunder. For at kommunikere dette koncept er Bridgestone''s slogan blevet revideret til: “Your Journey, Our Passion”