Vestfyn Trækker strakte sig i 2010 over et areal på godt 50.000 m², hvilket er dobbelt så meget som året før. Samtidig blev også besøgstallet fordoblet. VBG og sam­ar­bejds­part­neren GV Ejby er nået langt med for­bered­elser­ne til trans­port­messen Vest­fyn Træk­ker, der af­holdes igen i maj. Både are­alet og an­tallet af stande ud­vides atter, og stør­ste­delen er alle­rede besat. Arran­gøren, VBG, er tid­ligt ude med forbe­redel­serne til Vest­fyn Træk­ker, der næste gang af­holdes fra den 27. til 29. maj. I for­bin­delse med det se­neste arran­gement måtte både stand­antal­let og are­alet ud­vides flere gange, så nu ønsker man at være bedre gearet til at imøde­komme efter­spørg­slen.

– Messen er løbende vokset, men sidste gang oplevede vi uventet et sandt boom i interessen. Derfor tager vi nu alle tænkelige forholdsregler for at være optimalt forberedte fra starten, siger direktør Per Mikkelsen. Han har udvidet standantallet med en tredjedel og sikret sig råderetten over et yderligere areal på 30.000 m², der ejes af Middelfart Kommune. Det forventes benyttet til parkering.

– Udvidelsen tegner til at blive nødvendig, for størstedelen af standene er allerede nu afsat, selvom der er mange flere af dem, afslører direktøren. Han fortæller samtidig, at aftalerne med messens udstillere er faste og skriftlige.

– Vestfyn Trækker er et non-profit-arrangement, hvor standlejen er fastsat på det lavest mulige niveau. Det er derfor væsentligt, at vi har dækning for merudgifterne, hver gang vi investerer i udvidelser og forbedringer.

Idrætsforening spiller nøglerolle
Den lokale idrætsforening GV Ejby spiller en nøglerolle i afviklingen af Vestfyn Trækker. Foreningen varetager bl.a. drift af cafeterier, toiletter og parkeringspladser, opsætning af hegn omkring messearealet, administration og fordeling af standinventar samt affaldshåndtering. – Vores engagement er vokset i takt med messen, og sidste gang havde vi omkring 75 frivillige på arbejde i de tre dage, nogle endda nærmest konstant. Vi opnåede et betragteligt overskud på driften af cafeterier og parkeringspladser, som er til stor gavn og glæde for breddeidrætten i vores område, lyder det fra
næstformand Folke Sørensen, der koordinerer foreningens aktiviteter i forbindelse med Vestfyn Trækker.

– Vi er glade for samarbejdet af flere grunde. Ud over den betydelige økonomiske håndsrækning opnår vi øget synlighed i lokalområdet og erhvervslivet, og så glæder de frivillige sig oven i købet til at være med. Også VBG er yderst tilfredse med aftalen. – Det ville være komplet umuligt for os selv at løfte opgaven, specielt med det omfang, messen nu har fået. Og folkene fra GV Ejby er både dedikerede, omhyggelige og servicemindede, siger Per Mikkelsen.
Bedre parkeringsmuligheder og mere at se på.

De udvidelser, der nu er på plads, skulle kombineret med erfaringerne fra seneste messe give bedre forhold for både udstillere og besøgende. – Sidste gang blev messen med ét slag dobbelt så stor; og de praktiske udfordringer, der fulgte, skulle være overkommet i år. Bl.a. har vi sørget for ordentlig fundering på det ekstraareal, som Strandmøllen A/S har stillet til rådighed for Vestfyn Trækker, og parkeringsforholdene bliver bedre med et nyt, stort areal tæt ved messepladsen, lover Per Mikkelsen. Han fortæller, at VBG ud over de ekstra stande også har planer om at etablere et
særskilt område til demonstration af materiel. Desuden forlænges åbningstiden om fredagen.