For nylig iværk­satte tre sven­ske virk­som­heder - A-hus, Vatten­fall og Volvo - et  klima­pro­jekt kaldet ''One Tonne Life''. Nu slut­ter også tyske Sie­mens og den sven­ske detail­kæde ICA sig til pro­jektet, der har til formål at af­prøve, om det kan lade sig gøre at ned­bringe en ud­valgt test­fami­lies CO2 udled­ning til én ton pr. person pr. år.

Af de to nye delta­gere i ''One Tonne Life'' får ICA ansva­ret for test­fami­liens for­brug af føde- og drikke­varer og hjæl­per fami­lien med at vælge pro­dukter, der er så klima­neu­trale som muligt. Sie­mens for­syner hus­stan­den med klima­ven­ligt udstyr til energi- og vandforbrug. Begge de to virksomheder bidrager tillige med information om, hvordan familiens medlemmer kan reducere CO2 udledningen ved håndtering af fødevarer, tøj- og opvask samt rengøring.

I begyndelsen af 2011 udvælges den børnefamilie, der skal deltage i ''One Tone Life'' projektet og dermed flytte ind i et nyopført hus i udkanten af Stockholm. Målet er, at testfamiliens CO2 udledning skal ned på én ton pr. person pr. år - en udfordring, når man tænker på, at det årlige gennemsnit på verdensplan p.t. er omkring syv tons.

Det er de svenske virksomheder A-hus, Volvo og Vattenfall, der har taget initiativ til projektet, og som forsyner familien med et klimasmart træhus, en batteridrevet bil, bæredygtig elektricitet, avanceret teknologisk udstyr til måling af el-forbruget og sagkyndig vejledning.

Med ICA og Siemens som nye deltagere, dækker ''One Tonne Life'' yderligere to områder, nemlig fødevarer, der er en vigtig kilde til den globale CO2 udledning, og husholdningsudstyr, der står for omkring halvdelen af en husstands el-forbrug, når man ser bort fra varme og varmt vand.

ICA vil hjælpe kunderne med at træffe miljørigtige valg
Det, vi spiser og drikker, står for op mod en fjerdedel af en husstands CO2 udledning, og det er et område, hvor ICA mener, der er meget at hente, hvis man træffer de rette valg.
"Med vores deltagelse i ''One Tonne Life'' håber vi at finde nye måder at hjælpe vores kunder med at træffe enkle, men vigtige valg," forklarer ICA''s miljøchef Maria Smith.

Siemens bidrager med energieffektivt husholdningsudstyr
Husholdningsudstyr står for op mod halvdelen af en normal families energiforbrug, og måden, udstyret anvendes på, kan aflæses af el-regningen.
"Vores mål er at bidrage med ny teknologi, der sikrer, at morgendagens familier kan leve lige så komfortabelt, som vi gør i dag samtidig med, at der tages behørigt hensyn til miljøet," siger Michael Steinle, direktør for Siemens Household i Nordeuropa.