Sikkerheden er en in­tegreret del af sven­skernes arbejde med el-biler. Udgangspunk­tet er, at batteri­drev­ne Volvo'er skal være lige så sikre som en­hver an­den ny mo­del i pro­grammet, både når det gæl­der drift og i tilfæl­de af et uheld.

"Vi stiller samme høje sikker­heds­krav til alle vores produkter, men proble­merne, der skal løses, er forskellige afhængig af drivline og brænd­stof. For os er el-teknologien en ny spændende udfor­dring i vores bestræ­belser på at bygge de sikreste biler på markedet," siger Volvo Cars' sik­kerhedsekspert Thomas Broberg. "Det er forståeligt, at mange spørgsmål omkring sikkerheden i el-biler handler om, hvad der sker ved et uheld, men tager man i betragtning, at kun få af vo­res biler involveres i et uheld i løbet af den tid, de færdes i trafik­ken, bliver vi nødt til at se på pro­blem­stillingerne i et helheds­per­spektiv, hvori bl.a. indgår den daglige brug af bilen", fortsætter Broberg.

Overvågning og indkapsling
Volvo er for øjeblik­ket i gang med at foretage en omfattende ana­lyse af en lang række sikker­hedsscenarier for el-drevne biler. Avanceret automatisk over­vågning af batte­riets status og ind­kapsling og at be­skytte det effek­tivt i en kollision har resul­teret i en omfattende sik­ker­hedspakke af højeste klasse.

"Udgangspunktet for vores sikkerhedsarbejde er altid et helhedssyn og forholdene i virkelighedens trafik. De løsninger, vi har udviklet til de kom­mende el-biler, tager derfor hensyn til de situationer, der er unikke for den type biler," forklarer Thomas Broberg.

Alt, lige fra den måde, hvorpå bilerne produceres, bruges og servi­ce­res til deres genindvinding bliver grundigt analyseret, og informatio­nerne indgår i det efterfølgende udviklingsarbejde hen imod den fær­dige pro­duktions­bil.

Omfattende tests på vej – og mere følger
Volvo's sikkerhedstests afvikles trinvis. Først virtuel computertest af komponenter, så hele systemer og til slut hele bilen. Derefter fysiske tests i Volvo's teknisk avancerede crash-test center.

"For øjeblikket tester vi komponenter for at se, hvordan batteriet på­virkes af hårde opbremsninger og efterfølgende kollisioner. Vi stu­de­rer resulta­terne fra forskellige vinkler. For første gang nogensinde har vi også udført avancerede kollisionstests i normalstørrelse for at vurdere den teknologi, der bruges i el-drevne biler," afslører Thomas Broberg.

Volvo's unikke know-how om trafikforholdene indgår i detaljerede tests og verifikationen af disse. Endvidere indgår overordnede krav og anbefa­linger fra industriens sikkerhedsorganisationer. Når Volvo analyserer trafiksituationer fra et sikkerhedsperspektiv bruger ingen­iørerne en model, der illustrerer situationerne i hele forløbet. Pro­ces­sen deles op i fem trin: fra normal kørsel til når uheldet er sket. Ba­se­ret på disse fem trin udvikler Volvo nye sikkerhedsløsninger og for­bedrer allerede eksisterende.


annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Unikke løsninger til el-biler
Alle Volvo's eksisterende sikkerhedssystemer vil også kunne fås til virksomhedens el-biler. Der er imidlertid nye sikkerhedsscenarier, man er nødt til at tage stilling til, når det gælder el-drift. Volvo's sik­kerhedseks­perter har omhyggeligt analy­seret de fem trin, der indgår i et uheld, og har udviklet unikke løsninger til batteri og beskyttelse af passagererne.

1. Normal kørsel: Et omfattende og avanceret overvågningssystem sikrer, at alle celler bevarer korrekt spænding og optimal arbejdstem­pe­ratur ved at regulere kølesystemet. Det er vigtigt både for sikker­heden og batterikapaciteten. I tilfælde af afvigelser slår batteriet au­tomatisk fra.

2. Konflikt: Batteriets vægt kan ændre bilens dynamik og dens måde at opføre sig på, f.eks. ved hurtige undvigemanøvrer. Det kan Volvo's eksisterende platforme og bremsesystemer godt klare, og DSTC (Dy­namic Stability and Traction Control) hjælper føreren med at bevare kontrollen over situationen.

3. Undgå en kollision: Hvis en kollision er umiddelbart forestående, og føreren har svært ved at håndtere situationen, kan bilen aktivere automatiske systemer som Collision Warning with Full Auto Brake og City Safety for at undgå eller mindske kollisionens styrke. Disse sy­ste­mer kan også bruges i el-drevne biler.

4. Kollision: For at mindske kollisionens styrke er batteriet godt be­skyttet og adskilt fra bilens deformationszoner, ligesom det er solidt indkapslet. Stålvanger og andre dele af strukturen rundt om batte­ri­et er forstærket og hjælper med at beskytte det i en kollision. Hvis batteriet beskadiges, og der sker en gaslækage, ledes gassen ud under bilen via særlige kanaler. Hvis der er tale om ekstrem opvarm­ning, beskyttes passa­gererne af batteriets indkapsling. I selve det øjeblik kollisionen sker, sender crash-sensorer, der er forbundet med batteriet, information om kollisionen til bilens computer, som automa­tisk slår strømmen fra for at forhindre kortslutning.

5. Efter kollisionen: Batteriet har endvidere en sikkerhedsafbryder, som fungerer på samme måde som relæet til en husholdnings jord­forbindelse og afbryder og isolerer batteriet, hvis det kortslutter, f.eks. hvis to kabler presses sammen under et uheld.

Volvo samarbejder endvidere med redningstjenester, der leverer detaljerede instruktioner om, hvordan man bedst håndterer forskel­lige Volvo-modeller i tilfælde af uheld.

Sikkerhed under service og genindvinding
Bilerne udstyres med en serviceafbryder, så man hurtigt og sikkert kan frakoble bilens el-system. Volvo og batteriproducenterne har langtræk­kende produktansvar, hvad angår både produktion og gen­indvinding. Det sikrer korrekt håndtering af batteriet, når det ikke længere kan bruges i bilen.

"I fremtiden kan vi udmærket komme til at opleve, at biler, der kører udelukkende på elektricitet, er sikrere end biler med forbrændings­motorer. Vi ser el-teknologien som en spændende udfordring – også fra et sikkerhedssynspunkt," slutter Thomas Broberg.