Biler, der kører selv kan blive en realitet inden for ti år.

Et nyt EU-pro­jekt, SAR­TRE, er igang­sat med henblik på at ud­vikle og afprøve tek­nologi, der gør det muligt for biler af køre selv i lange "vej­tog" på motorveje. Teknologien har poten­tiale til at for­bedre tra­fikflowet og afkorte rej­setiderne, give bili­ster­ne bedre komfort, mind­ske uheldsfre­kvensen og reducere brænd­stof-forbruget og dermed udledningen af CO2.

Man kører hjemmefra om morgenen, kører ind på motorvejen og slut­ter sig til en række andre biler, der kører kofanger ved kofanger ved normal hastighed i en tæt pakket konvoj. Efter få minutter kan man slippe rattet og bruge tiden på at læse morgenavisen, tale i telefon eller se tv, mens bilen kører selv fuldstændig sikkert og med minimalt brændstofforbrug! 

Utopi? Ikke hvis man skal tro forskerne, som mener, at sådanne vej­tog kan blive virkelighed inden for de næste ti år.

Vejtoget på landevejenBilindustrien har læn­ge haft fokus på at udvikle aktive, forebyggende sikkerhedssy­stemer som traction control og systemer til bremse­assi­stance. Men bilpro­du­centerne er nået langt videre, f.eks. med tekno­logi, der gør det mu­ligt for biler at køre helt uden input fra personen bag rattet. Teknolo­gien sætter køretøjer i stand til at accele­rere, bremse og styre selv, ligesom de kan indgå i et "vejtog" bestående af samme type køre­tøjer.

De første testbiler udstyret med denne teknologi ruller ud på testba­nerne allerede i 2011. Bilerne bliver forsynet med navigations­syste­mer og sen­der-/modtagerenheder, der kommunikerer med et fører-køretøj. Eftersom systemet er indbygget i bilerne, er det ikke nød­vendigt at udbygge infrastrukturen langs det eksisterende vejnet.


 

Bilen kører selv

 


Fører-køretøj
Ideen er, at hvert "vejtog" eller gruppe har et fører-køretøj, som køres helt normalt af en erfaren bilist med indgående kendskab til ruten. Det kan f.eks. være en taxi, en bus eller en lastvogn. Hvert "vejtog" består af seks til otte køretøjer.

En bilist, der nærmer sig sit mål, overtager igen kontrollen over sit eget køretøj og forlader konvojen ved at trække ud til siden og fort­sætte alene. De andre køretøjer i "vejtoget" slutter op og fortsætter, indtil konvojen til sidst splittes op.

Mange fordele
Fordelene ved sådanne "vejtog" er, at førerne i konvojens biler – med undtagelse af fører-køretøjet – kan bruge køretiden på andre ting. "Vejtog" forbedrer sikkerheden og reducerer miljøindvirkningen i kraft af lavere brændstofforbrug sammenlignet med biler, der køres individuelt. Årsagen er, at bilerne kører tæt op ad hinanden og dra­ger fordel af den deraf følgende lavere luftmodstand. Man anslår, at energibesparelsen andrager omkring 20 procent. Samtidig udnyttes vejkapaciteten bedre.

En bil bryder ud af vejtoget"SARTRE projektet sammenbringer en unik kombination af teknolo­gier, viden og erfa­rin­ger fra den euro­pæiske industri og universitets­verden. Målet er at støtte udviklingen af sikre og miljømæssigt for­delagtige "vejtog"," for­klarer projekt­koor­dinator for SARTRE Tom Ro­binson, Ricardo UK Ltd. "Fordi man med SARTRE udvikler og imple­menterer teknologien med henblik på individuelle køretøjer er målet at realisere "vejto­ge­nes" potentielt store sikkerheds- og miljø­fordele uden at skulle inve­stere i ændringer i infrastrukturen".

"Jeg kan godt forstå, hvis nogle synes, det her lyder som ren utopi," siger Erik Coelingh, teknisk direktør i afdelingen for aktive sikker­heds­systemer hos Volvo Cars. Men denne måde at køre på kræver hverken hokus-pokus teknologi eller investeringer i infrastruktur. I stedet ligger vægten på udvikling og tilpasning af teknologi, der alle­rede findes. Men vi skal selv­følgelig gennemføre mange tests for at få styr på sikkerheden".

Forskerne ser primært "vejtog" som en fordel for pendlere, som dag­lig kører mange kilometer på motorveje, men de kan også være en stor fordel for last- og varevogne, busser m.fl. Når deltagerne mø­des, anven­des de enkelte køretøjers navigationssystem til at slå følge med konvo­jen, hvor autostyringsprogrammet  overtager. Når "vejtoget" nærmer sig slutdestinationen kan de enkelte deltagere forlade konvojen og køre videre som sædvanlig til deres individuelle mål.

EFTERSKRIFT TIL REDAKTIONEN
Om SARTRE-projektet:
SARTRE står for Safe Road Trains for the Environment. Delvis finan­sieret af EU under Frame 7 programmet. SARTRE ledes af Ricardo UK Ltd. og er har derudover deltagelse af følgende virksomheder: IDIADA og Robotiker-Tecnalia, Spanien, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (KA), Tyskland, SP Technical Research Institute, Sverige, Volvo Car Corporation og Volvo Technology, Sverige.

SARTRE's mål er at yde støtte til gradvise forandringer inden for personlig transport gennem udvikling af sikre, miljøvenlige "vejtog". Systemerne skal udvikles i form af prototyper, som skal igangsætte en sikker indfø­relse af "vejtog" på eksisterende motorveje, der sam­tidig befærdes med almindelige køretøjer. Projektet omfatter de tre hjørnesten på transport­området: miljø, sikkerhed og overbelast­ning af vejnettet samtidig med, at det virker tiltrækkende på bilister­ne, fordi det giver mere frihed og større komfort.

Meningen med SARTRE er:

  1. At definere en række acceptable strategier for gruppering, som gør det muligt for "vejtog" at fungere på almindelige motorveje uden at ombygge vejene eller infrastrukturen langs dem.
  2. At fremme, udvikle og integrere teknologier til et prototype system til gruppering, således at de vedtagne strategier kan vurderes under virkelige forhold.
  3. At demonstrere, hvordan brugen af grupperinger kan føre til miljø- og sikkerhedsmæssige forbedringer samt mindske overbelastning af vejnettet.
  4. At illustrere, hvordan en ny forretningsbaseret model kan anvendes til at opmuntre til brug af grupperinger med fordele for både de, der stiller førerkøretøjer til rådighed samt de, der er tilmeldt ordningen.

Hvis projektet får succes, forventes fordelene ved SARTRE at være anse­lige. Man anslår en besparelse i  brændstofforbruget for høj­hastig­heds "vejtog" på omkring 20 procent afhængig af køretøjernes placering og form. Der vil blive sikkerhedsfordele i kraft af færre uheld forårsaget af førerfejl og –træthed. Det eksisterende vejnet får udvi­det kapacitet, hvilket kan forkorte rejsetiden. De, der anvender tek­nologien, kan nyde godt af en mere smidig, forudsigelig og ikke mindst billigere transport, som tillige giver frihed til andre aktiviteter undervejs. 

SARTRE projektet indledtes formelt i september måned og løber i alt over tre år.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Partnerne i SARTRE projektet: