Peugeot 207 99g, som med en tilsætning af 30 % DAKA biodiesel kun udleder 74 g CO2 pr. km.Kan indu­strien selv op­fin­de sig ud af kli­ma­pro­blema­tik­ken? Det­te spørgs­­mål stiller Dan­marks Indu­strimu­seum i Horsens på en sær­ud­stilling om klima, hvor for­skellige in­no­vative virk­­somhe­der er invi­teret til at vise deres konkrete løs­nings­orienterede projekter. Peugeot har gennem en år­række haft nedbringelsen af CO2-udledning øverst på dagsorde­nen og er invite­ret med på udstillingen for netop at vise nogle af sine løs­nings­for­slag.

Der hersker ingen tvivl om, at industriens energiforbrug af kul, olie og gas og det moderne samfunds omfattende industrialisering bærer en stor del af ansvaret for klimakrisen, men det står samtidig klart, at industrien i lige så høj grad skal ses som en del af løsningen.

Danmarks Industrimuseum har på sin særudstilling om klima valgt at sæt­te fokus på de potentialer, der ligger i udviklingen af nye tekno­logier, nye brændstoffer, nye materialer, nye energier og energibe­sparelser under produktion, og derfor har de inviteret forskellige virk­somheder til at vise nogle af deres klimaløsninger.

Udstillingskoordinator David Holst Olsen fortæller: ”Vi så Peugeot som en oplagt deltager, da vi kunne se, at de arbejder med mange forskellige løsninger på nedbringelse af CO2 – og det er netop én af udstillingens pointer: At der ikke kun er én løsning, men mange.”

Peugeot har indgået partnerskab med ”Waste2Value” konsortiet om test af 2. generations biodiesel, der er baseret på slagteriaffald og udviklet af DAKA. Denne innovative vej fra slagteriaffald til motoren i en bil er netop én af de løsninger, som vises på udstillingen.


Peugeot på Industrimuseum


”Da vi også havde DAKA og Danish Crown som deltagere, var der jo plud­se­lig mulighed for at vise udviklingen fra slagteriaffald til biodie­sel på DAKA og så til, at produktet kommer i Peugeots motorer”, for­klarer David Holst Olsen.

Peugeot er verdensleder, når det gælder udviklingen af højeffektive HDi diesel­motorer, og som førende på markedet kan Peugeots HDi diesel­motorer køre på en biodieselblanding på helt op til 30 %.

DAKAs 30 % biodiesel giver ifølge det nye EU direktiv en CO2-for­træng­ning på 85 %. Det betyder, at den nye Peugeot 207, som er udstil­let på Danmarks Industrimuseum, med en tilsætning af 30 % DAKA biodiesel kan komme helt ned på en udledning på 74 g CO2 pr. km, hvilket er på niveau med en tilsvarende el-bil opladet med det energimix, vi typisk har i el-net­tet i dag.

Som udstillingen også viser, har Peugeot allerede indført en miljø­standard for sine serieproducerede modeller. Den hedder Blue Lion og betyder, at Blue Lion-modellerne maksimalt må udlede 130 g CO2 pr. km, de skal være producerede på ISO 14001 certificerede fabrik­ker og har en gen­vindingsgrad på 95 % efter skrotning.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.