For nylig havde bil­in­teresserede københav­nere med skarpt syn mu­lighed for at få et glimt af den nye Volvo S60, der ellers først har ver­denspre­miere næ­ste år.  

En kamufleret proto­ty­pe af den nye sedan­model har kørt rundt i de kø­ben­havnske ga­der med henblik på test af en bane­brydende ny sikker­hedsteknologi, som er i stand til at opdage en fodgænger foran bilen og bremse auto­matisk, hvis føreren ikke reagerer i tide. 

Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Detection bli­ver introduceret samtidig med den nye Volvo S60 i 2010. Volvo's sik­kerheds­eksperter har beskæftiget sig med teknologi til at opdage fodgængere i ti år, og testbiler har kørt rundt over hele verden. For nylig altså også i Kø­ben­havn. 

"Når det endelige system skal designes, er man nødt til at tage fak­torer som trafikal adfærd, vejforhold og klima med i betragtning. Alt i alt har vi indsamlet data fra over 500.000 kilometer kørt i normal tra­fik. Informa­tionerne fra disse tests kan også bruges til avance­rede computer­simu­leringer," forklarer Thomas Broberg, Senior Safety Ad­visor hos Volvo Cars.

Næste trin – at beskytte de ubeskyttede
De nye sikkerhedsfunktioner i Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Detection er næste trin i Volvo's løbende udvikling af teknologi, der opfanger farlige situationer og hjælper føreren med at mildne konse­kvenserne af eller helt undgå uheld ved at yde støtte i den beslutnings­proces, der indgår i en risikosituation.

"Hidtil har vi udviklet systemer, der hjælper føreren med at undgå kolli­sioner med andre køretøjer. Nu tager vi et kæmpeskridt fremad med en funktion, som også giver større sikkerhed for ubeskyttede trafikanter. Og vi avancerer fra 50 til 100 procent automatisk op­bremsning. Så vidt vi ved, er ingen af vore konkurrenter nået så langt på dette område," siger Thomas Broberg. Han fortsætter:

"Denne teknologi bringer os et vigtigt skridt videre hen imod vores lang­sigtede vision om at udvikle biler, der ikke kolliderer. Vores mål for 2020 er, at ingen bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i en Volvo".

Først advarsel så automatisk opbrems­ning
Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Detection be­står af en ny, avan­ceret radarenhed, der er indbygget i bilens køler­grill, et kame­ra bag bakspejlet og en central kontrolenhed. Ra­dar og kamera over­våger vejen foran bilen. Radaren har til opga­ve at op­dage objekter og måle afstanden til dem. Kameraet afgør, hvilken type objekt der er tale om.

I en nødsituation bliver føreren først advaret af et lydsignal sammen med et blinkende lys i forruden. For at fremprovokere en umiddelbar, intuitiv reaktion hos føreren ligner den visuelle advarsel et bremse­lys, der tæn­des. Hvis føreren ikke reagerer på advarslerne, og syste­met vurderer, at en kollision vil indtræffe, tilfører det fuld bremsekraft til bilens bremser.

"Både radar og kamera skal bekræfte objekter for, at bremserne bli­ver aktiveret. Det kan nu lade sig gøre ved hjælp af avanceret sen­sor­teknologi," forklarer Thomas Broberg.

Uheld med fodgængere er almindelige i bytrafik
I 2007 blev der dræbt 1.500 personer i EU landenes hovedstæder. Heraf var 43 procent fodgængere. Bilens hastighed har stor betyd­ning for udfal­det af et uheld og risikoen for, at en fodgænger bliver dræbt i et trafik­uheld, hvor den involverede bil kører 50 kilometer i timen, er 85 procent højere, end hvis hastigheden er 25 kilometer i timen.

"Vores mål er, at denne nye teknologi skal hjælpe føreren med at undgå at påkøre fodgængere ved hastigheder under 25 kilometer i timen. Hvis bilen kører hurtigere, er det målet at sænke hastigheden så meget som muligt, inden påkørslen sker. I de fleste tilfælde kan vi reducere kollisions­kræfterne med omkring 75 procent. I betragtning af det store antal uheld, hvor fodgængere er involveret, vil denne nye funktion gøre en stor for­skel, hvis det bare lykkes at sænkes uheldsrisikoen med 20 procent. Under særlige omstændigheder kan uheldsrisikoen sænkes med helt op til 85 procent," slutter Thomas Broberg.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS GAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.