Volvo Per­sonbiler og Vat­tenfall indgår et joint ven­ture med hen­blik på at intro­ducere plug-in hybrid­biler i 2012.

En Volvo, der kan op­la­des i en almin­delig stik­kontakt, bliver til virke­lighed i 2012. Det sven­ske energiselskab Vat­tenfall og Volvo Car Cor­­­poration ind­går et industrielt joint venture partnerskab, som har til formål at intro­­du­ce­re såkaldte plug-in hybridbiler på markedet. Den banebrydende tekno­logi vil betyde en væsentligt lavere miljø­be­lastning fra trafikken. Herud­over bliver det meget bekvemt at eje en plug-in hybridbil, idet man kan tanke den op derhjemme. Omkost­nin­gerne til brændstof er også betrag­te­ligt mindre.

I januar 2007 lancerede Volvo Car Corporation og Vattenfall et fælles pro­jekt, hvis målsætning var at afprøve og udvikle den teknologi, der skal gøre det muligt at oplade en hybridbil direkte fra stikkontakten. Dette sam­arbejde er nu nået til næste fase.

”Vi investerer i et industrielt samarbejde om serieproduktion af plug-in hybridbiler i Sverige i 2012 – biler, der kan køre på både elektrici­tet og diesel. Det er en vigtig forretningsudvikling for os, og vores samarbejde med Vattenfall gør det muligt at tage et stort skridt frem imod at kunne tilbyde vores kunder biler, der har endnu mindre ind­virkning på miljøet,” siger Stephen Odell, administrerende direktør for Volvo Car Corporation.

Vattenfall og Volvo Car Corporation er over­bevist om, at seriepro­duk­­tion af plug-in hy­bridbiler og udviklingen af den tilhørende infra­struktur vil ska­be nye jobs og gøre det muligt for Sve­rige at bevare sin position som fø­ren­de inden for avanceret, miljøvenlig teknologi.

Bilen kan oplades derhjemme
En af de største fordele ved en plug-in hybridbil er, at den kan opla­des i en almindelig stikkontakt i hjemmet.

”Vi ønsker at forstærke elektricitetens betydning i samfundet og dens vigtige rolle i løsningen af klimaproblemerne. Det er vores håb, at vi gen­nem dette samarbejde kan sætte fart i lanceringen af el-bi­ler. Vi udvikler i fællesskab den næste generation af teknologi, der byg­ger på plug-in biler og forskellige muligheder for opladning af dem”, udtaler Lars G. Josefs­son, administrerende direktør og kon­cern­chef for Vattenfall.
Udviklingen af bilerne foretages og finansieres af Volvo Car Corpo­ration og Vattenfall i fællesskab, hvorefter Volvo Car Corporation pro­ducerer bilerne, og Vattenfall udvikler ladesystemerne og forsy­ner bilerne med elektricitet.


annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Innovativ miljøteknologi
Elektricitet er en god kraftkilde til biler. En elektromotor har en høj effekti­vitet og kan nøjes med en femtedel af den energi, en tilsva­rende motor, der anvender fossile brændstoffer, bruger. Købsprisen på en plug-in hy­bridbil vil være højere end for biler med konventionel teknologi. Bat­te­ri­erne er stadig dyre, men når bilen kører på elektri­citet, vil brænd­stof­om­kostningerne blive reduceret til omkring en tred­jedel i forhold til en dieseldrevet bil.

Vattenfall vil tilbyde kunderne muligheden for at indgå en aftale om genanvendelig elektricitet, der udelukkende er produceret ved hjælp af vind- eller vandkraft, som et alternativ til den normale kombination af energikilder. Lars G. Josefsson ser mange fordele ved opladelige plug-in hybridbiler, selv hvis elektriciteten ikke er produceret ved hjælp af gen­­anvendelige energikilder.

”Når vi anvender elektricitet, undgår vi udledningerne fra den enkel­te bil. Energien produceres ved hjælp af nogle få, store kraftkilder i stedet for benzin eller diesel, og Vattenfall bruger mange kræfter på at eliminere udledningen af CO2 fra den samlede produktion af elek­tricitet. I Sverige er der praktisk talt ingen udledning overhovedet fra Vattenfalls pro­duktion af elek­tricitet”, forklarer Lars G. Josefsson.

Motoren i disse hybridbiler bliver en kraftig elektromotor med et li­thi­um-ion batteri. Det tager omkring fem timer at oplade batteriet i en almindelig stikkontakt, og batteriet bliver også opladet, hver gang bilen bremser.

”De fleste bilture er korte, for eksempel til og fra arbejdet. Vi vil kun­ne tilbyde et produkt, der kan dække dette transportbehov, men bi­len skal selvfølgelig også kunne anvendes til længere rejser. Derfor vil den også have en af Volvo’s brændstoføkonomiske dieselmo­to­rer”, udtaler Stephen Odell.

De første biler bliver præsenteret til sommer
I løbet af sommeren 2009 vil tre Volvo V70 testbiler blive præsente­ret. De skal bruges til at indsamle informationer om de ønsker og krav, kunderne måtte have til den nye teknologi, samt kundernes kørevaner og ønsker til hurtigopladning af bilen. Vattenfall vil blandt andet afprøve forskellige koncep­ter i forbindelse med hurtigoplad­ning i hjemmet og for offentligt tilgængelige ladestationer, hvor bil­ejerne kan betale for opladning i ste­det for at tanke benzin eller die­sel. De biler, der er planlagt til serie­pro­duktion fra 2012, kommer til at indeholde en lidt anderledes teknologi, men lanceringen af test­bilerne er et skridt hen imod en serieproduktion af plug-in hybrid­bi­ler, der er skræddersyet til markedets behov.