Copenha­gen Histo­ric Grand Prix lægger hus til, når Dan­marks stør­ste for­brugeror­gani­sa­tion Forenede Danske Motorejere holder 100 år fød­sels­dags­fest. Det sker nemlig under det årlige motorløb for hi­sto­­­riske racer­biler og sportsvogne i Fælled­parken den 1.-2. au­gust 2009. Fødsels­dagsfe­sten bliver en betydelig manifestation af FDMs lange historie og man­ge aktiviteter til gavn for trafikanter, færd­sels­sikkerhed og forbru­gere.

- I Copenhagen Historic Grand Prix er vi meget glade for, at en af Dan­marks største og mest aktive interesseorganisationer har valgt at fejre sin store dag sammen med os og vore gæster i Københavns mest folke­lige park, siger Jakob Vigelsø, der i år står i spidsen for CHGP.
FDM stammer helt tilbage fra dengang politikerne ikke kunne lider biler og myndighederne ikke interesserede sig for færdselssikker­hed. 

- Den direkte anledning til Forenede Danske Motorejere var, at poli­tikerne i 1908 vedtog en automobillov, der blandt andet forbød biler på bivejene. Det syntes bladet Motor, som var startet allerede i 1906, var helt urime­ligt og bladets redaktør tog derfor initiativ til en forening, der kunne få politikerne på bedre tanker. Og det er da lyk­kedes helt pænt siden for­tæller FDMs administrerende direktør Tho­mas Møller Thomsen.

Udover de mange ud­stillingstelte på bane­området, som vil for­tælle om FDMs lange hi­storie og utallige akti­viteter til gavn og glæde for Danmarks motor­ejere, vil FDM arrangere et stjerneløb for historiske biler på Sjæl­land. Løbet får mål ved CHGP i Fælled­par­ken, og de man­ge delta­gende biler bliver udstillet på og omkring banen under løbet.

- Stjerneløbet, som vil lede de historiske biler ad Sjællands mange smukke biveje til Fælledparken, skal naturligvis markere vores hi­sto­riske bag­grund. Men på vejen vil vi desuden markere, at FDM også var pioner in­den for færdselssikkerhed. Ikke alene var det FDM, der i 1911 tog initia­tiv til opsætning af de første færdselstavler. Helt frem til 1948 var det faktisk FDM, der stod for alle landets færdsels­tavler.

Jakob Vigelsø tilføjer:
- For CHGP er samar­bejdet med FDM en enestående mulighed for at sæt­te ekstra per­spektiv på den fan­tastiske historie om automobilets udvikling, passionen for tekno­logisk og designmæssig innovation, sikker­hed og ædel kappestrid. Jeg er sikker på, at vi med FDM som en væsentlig partner i år kan give vore tilskuere og deltagere en helt usæd­vanlig ople­velse, der både rummer det historiske overblik, men som også viser frem­ad mod nye teknologiske og klimavenlige land­vindinger, som også vil få stor betydning for fremtidens motorsport.

HKH Prins Joachim er protektor for CHGP.Med 240.000 medlemmer er FDM Danmarks største interesse- og forbru­ger­organisation.

Forsalg af billetter til Copenhagen Historic Grand Prix er startet.

Copenhagen Historic Grand Prix er et non-profit foretagende, hvor et even­tuelt overskud går til talentudvikling i dansk motorsport. Banen i Fælled­par­ken er godkendt af myndighederne og Dansk Automobil Sports Union.
Ca. 250 frivillige arbejder ulønnet for at gøre Copenhagen Historic Grand Prix til virkelighed. I de sidste dage op til løbet arbejder mange af dem i døgndrift med at etablere bane, sikkerhedsafspærringer, broer, tribuner, restaura­tions­telte etc. etc.

HKH Prins Joachim er protektor for CHGP.