­Omfatten­de pakke af foran­stalt­ninger for større trafiksik­kerhed.

Europa-Parla­men­tet vedtog den 10. marts 2009 at gøre ESP® obli­gatorisk for alle nye biler. Iht. lov­for­slaget skal alle nye modeller af per­sonbiler og erhvervs­køretøjer indregistreret i EU have det aktive sikker­hedssystem ESP® fra november 2011. Fra november 2014 gæl­der det alle nye køretøjer. Lovforslaget skal endelig god­kendes af Ministerrådet.

  • ESP® obligatorisk for nye modeller af personbiler og erhvervs­køre­tøjer fra november 2011, og for alle nye køretøjer fra no­vem­ber 2014
  • ESP® allerede obligatorisk i USA for køretøjer op til 4,5 ton gæl­dende for alle modeller fra 2012

Ulykkesforskning viser, at udskridning er hovedårsagen til ulykker med dødelig udgang. ESP® kan forhindre op til 80 % af alle udskrid­nings­ulykker”, siger Dr. Werner Struth fra ledelsen i Chassis Systems Control hos Bosch og sammenfatter resultaterne af internationale undersøgelser. ”Efter sikkerhedsselen er systemet derfor det vigtig­ste sikkerhedssystem i bilen.” Bosch har udviklet det elektroniske stabilitetsprogram og satte det i serieproduktion som verdens første virksomhed i 1995. Ifølge en Bosch-analyse var 53 % af alle nyind­registrerede biler i Europa udstyret med ESP® i første halvår af 2008.

Nye regler øger sik­ker­hed og miljøvenlighed Obligatorisk installation af ESP® er en del af en omfattende pakke af foranstaltninger, som EU agter at indføre for at øge trafik­sikker­heden og ned­sætte brænd­stof­forbruget. Ud over ESP® vil forud­seende nødbrem­sesy­stemer og advar­sel ved vogn­bane­skift / vogn­baneassistent f.eks. blive obliga­toriske for er­hvervs­køretøjer med en tilladt samlet vægt over 3,5 ton og for køre­tøjer til persontransport med mere end otte siddepladser fra novem­ber 2013 (nye modeller) og fra november 2015 (nyindre­gistreringer). Obligatoriske dæk med lav rullemodstand samt dæk­tryksovervåg­ningssystemer fra november 2012 skal reducere brænd­stofforbruget yderligere. Desuden bliver over 50 eksisterende EU-direktiver og over 100 ændrings­be­stem­melser ophævet og så vidt muligt erstattet af UN/ECE-regler. De ameri­kanske trafikmyndigheder NHTSA har allerede i 2007 vedtaget en bestem­melse, ifølge hvilken alle person­biler med en tilladt samlet vægt på 4,5 ton skal være ud­styret med ESP® fra årgang 2012.

Det elektroniske stabili­tets­program ESP® støtter bilens fører i næ­sten alle kritiske situa­tioner. Det indeholder funktionerne ABS (blo­ke­ringsfri bremser) og ASR (antispinregulering). Derud­over registre­rer ESP® en evt. ud­skrid­ning af bilen og modvirker aktivt denne. Euro NCAP (European New Car Assessment Pro­gram­me), der tester og bedøm­mer bilernes sikkerhed ved hjælp af simulerede ulykkes­situationer, har inkluderet det aktive sikkerhedssystem i sin nye bedømmelsesproces siden fe­bruar 2009. I overensstemmelse med de nye direktiver kan bil­mo­deller fra 2010 kun opnå de maksimale 5 stjerner, hvis de er udsty­ret med ESP® som standard.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS GAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.


Bosch koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Med auto- og industriteknik samt for­brugsgoder og bygningsteknik havde koncernen i regnskabsåret 2008 ca. 282.000 ansatte og en omsætning på 45 milliarder euro. Bosch koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 300 datter- og regional­sel­skaber i over 60 lande. Inkl. distributions­part­nere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. Bosch bruger mere end tre milliarder euro om året på forsk­ning og udvikling og anmelder over 3.000 patenter på verdensplan. Med alle sine produkter og serviceydelser øger Bosch livskvaliteten med innovative og nyttige løsninger.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. Robert Bosch GmbH's virksomhedsstruktur sikrer Bosch koncernen økono­misk uaf­hængighed. Den giver virksomheden mulighed for at fore­tage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten ud­øves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af fa­milien Bosch og Robert Bosch GmbH.