Statsminister Anders Fogh RasmussenRegeringens skatteudspil er et lys i mørket for små og mellemstore virk­somheder. Det mener Hånd­værksrådet, der er hoved­orga­ni­sa­tion for mere end 20.000 små og mellemstore virksomheder i Dan­mark.

"Store lettelser i per­son­skatterne og underfi­nan­siering på 12 mia. kr. er et rigtig godt spark til sam­fundsøkonomien på det helt rigtige tids­punkt. Mange små og mellemstore virksomheder har fået for­værret deres økono­miske situation markant de seneste måneder, og de har virkelig behov for, at danske forbrugere igen tør tage pungen frem og købe ind i danske virksomheder", siger cheføkonom Søren Nicolai­sen fra Hånd­værksrådet. 

Regeringens forslag ligger på mange punkter tæt op af skattekom­mis­sio­nens. Der er lettelser i både top og bund. Vi kunne godt have tænkt os alle Skattekommissions forslag til lettelser, men accepterer at det her er det politisk mulige. Hvis ikke det er nok, har vi tillid til, at regeringen bru­ger andre midler til at sætte gang i samfundsøko­nomien.         

"Vores største bekymring her og nu er de mindre produktions­virk­som­heder. Mange af dem lever af eksportmarkeder, som er stærkt aftagende. Man skal derfor være meget varsom med at hæve deres omkostninger i disse tider, og derfor er det spørgsmålet, om de kan klare så sto­re stig­ninger i energiafgifterne. Når regeringen meget rigtigt vil tage særlige hensyn til konkurrenceudsatte virksomheders energiudgifter, er det vig­tigt, at den fokuserer bredt og finder løsnin­ger for små og mellemstore virksomheder", siger han. 

Håndværksrådet glæder sig også over, at rentefradraget ikke beskæ­res helt så meget som i Skattekommissionens forslag. 

"Man skal være varsom med at skære på måder, der kan ramme hus­pri­serne. Derfor er det godt, at der er skåret lidt ned på det forslag. Nu må vi i de kommende dage kigge på, om den model, regeringen har skruet sammen, fungerer i praksis", siger Søren Nicolaisen.