Hvert år uddeler det anerkendte tyske motormagasin "auto, motor und sport" den prestigefyldte Paul Pietsch Award, og i 2009 er æren gået til Volvo Cars, som har modtaget prisen for det inno­vative sik­kerheds­sy­stem City Safety.

Stephen Odell, administre­rende direktør og koncernchef for Volvo Car Corporation, fik overrakt prisen i Stuttgart. I sin takketale sagde Odell bl.a.: "Vi er stolte over at modtage denne pris, fordi den står for teknisk udvikling, der er kommet for at blive. Videreudvikling af bilsikkerhed har i adskillige årtier været af stor betyd­ning for Volvo og er en hjørnesten i vores virksomheds­filosofi".


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Blækbutikkens hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Under overrækkelsesceremonien betonede chefredaktør på "auto motor und sport", Bernd Ostmann, vigtigheden af den nye udvikling: "Juryen, der uddeler Paul Pietsch Award, finder, at Volvo City Safety er så bane­brydende et system, at det vil gøre det muligt at mindske uhelds­tallene i bykerner væsentligt. Den nuværende udgave af sy­stemet har som hoved­mål at forebygge kollisioner bagfra. Endnu et positivt aspekt er, at dette system er standardudstyr i alle ud­ga­ver af Volvo XC60".

Volvo City Safety
City Safety er et nyt system, der hjælper føreren med at for­hindre eller hvert fald mind­­ske kon­sekven­serne af kol­lisioner bagfra. Sy­stemet er stan­dard­udstyr i Volvo XC60.

Volvo City Safety forbedrer sik­ker­heden, særlig i tæt bytrafik og i ty­piske stop-og-kør situa­tioner. Systemet er aktivt ved hastigheder op til 30 km/­timen. Det fun­gerer ved hjælp af en optisk laser, der løben­de over­våger trafikken. Således opfanger systemet, hvis en foran­kørende plud­selig bremser op. Hvis føreren ikke reagerer og er ved at kollidere med den forankørende, bremser systemet automatisk.

Hvis den relative hastighed mellem de to køretøjer er under 15 km/­timen, kan en kollision helt undgås. Mellem 15 og 30 km/timen drejer det sig primært om at sænke kollisionshastigheden så meget som muligt og derved minimere konsekvenserne af uheldet. Sikker­heden bliver større, fordi systemet, som fungerer både dag og nat, samar­bejder med de elektroniske styringsenheder til airbags og sikker­hedsselernes kraft­begrænsere.

Paul Pietsch Award
"auto motor und sport" har uddelt Paul Pietsch Award som belønning for innovativ udvikling inden for bilbranchen siden 1989. Ud over æren får modtageren 12.500,00 euro. Et af kravene er, at den nye teknologi alle­rede skal være i serieproduktion. Det er det redaktio­nelle personale hos det tyske motormagasin, der sammen med 21 internationale partnere afgør, hvem der skal modtage prisen.