Landsretten under­kend­te torsdag tre bor­gere i sager om p-af­gif­ter. I stedet valg­te ret­ten at tillægge ud­sagn fra Center for Parke­rings p-vagter større vægt end bor­gernes, trods disse i Københavns Kom­mu­nes regn­skab er om­fattet af et resul­tat­krav. FDM vil nu gå videre til Høje­ste­ret.

Det er med bekym­ring, at FDM torsdag har noteret sig landsrettens afgø­relse i tre sager, hvor borgere er blevet underkendt i sager om parke­rings­afgifter. FDM førte to af sagerne på vegne af medlemmer.

Trods fogedrettens (byrettens) ord for at Center for Parkering - det da­værende Parkering København - havde udskrevet parkeringsaf­gifterne på forkert grundlag, kærede Center for Parkering til lands­retten, der altså tillægger kommunens parkeringsvagters ord større troværdighed end borgernes.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Blækbutikkens hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


I sin afgørelse har landsretten set bort fra, at Center for Parkerings p-vagter ifølge kommunens eget regnskab er omfattet af et resul­tat­krav om at udskrive over syv p-afgifter om dagen.
FDM mener derfor ikke, at Center for Parkerings p-vagter med resul­tat­kra­vet længere kan siges at være uvildige.

”Det er altid ærgerligt at tabe en sag, men i de her sager er det også bekymrende for borgerens retsstilling, at p-vagtens udsagn tilsyne­la­dende vægtes højere end borgerens. Ikke mindst taget i betragt­ning, at p-vagten er omfattet et krav om at udskrive et bestemt an­tal p-afgifter om dagen. Vi finder derfor landsrettens afgørelse så principiel, at vi nu vil søge procesbevillingsnævnet om at få sagen indbragt for Højesteret,” siger Per Alkestrup, leder af FDMs juridiske og tekniske rådgivning.

I en fjerde sag valgte landsretten dog at give en borger medhold i sin klage, hvilket for FDM understreger, at p-afgifter trods Center for Parke­rings forklaring kan være udskrevet på forkert grundlag.

”Det er ganske urimeligt og stødende for retsbevidstheden, at det i kommunale parkeringssager er op til borgeren at bevise sin uskyld og ikke parkeringsvagtens opgave at bevise, at der rent faktisk er tale om en overtrædelse,” siger Per Alkestrup.

Modsat andre private parkeringsselskaber benytter Center for Parkering sig ikke af kameraer til at sikre dokumentation.
Et tiltag FDM gerne så taget i brug. Både for borgernes skyld og for p-vagternes.