Skoda FabiaRegerin­gens for­slag til afgifts­ændringer på bil­området bygger på en rigtig tanke­gang, men i den nu­væ­rende udform­ning vil resul­ta­tet først og frem­mest være, at salget af nye biler i flere år frem­over vil få det vanskeligt. Det er reaktionen fra De Danske Bil­im­portører (DBI) på regeringens udspil omkring bilaf­gif­ternes frem­tid.

”Overordnet set er det positivt, at regeringen nu endelig anerken­der, at der er behov for en markant omlægning af bilbeskatningen, hvis man ønsker at mindske CO2-udslippet. Det er imidlertid en bjør­netjeneste at gøre nybilssalget og dermed også klimaet, når man ska­ber usikkerhed om bilafgifterne 7 år inden, man tidligst kan gøre noget. Det vil reelt betyde, at nybilssalget vil få det vanskeligt, fordi endnu flere danskere frem til 2015 vil vælge en ældre brugt bil med et højt CO2-udslip i stedet for en ny, klimavenlig bil,” siger Bent Mik­kelsen, adm. direktør hos DBI.

Bent Mikkelsen, adm. direktør hos DBIHan opfordrer i ste­det regeringen til at melde klart ud om afgifternes fremtid og tvivler på, om et road­pricing­system kan træde i kraft alle­rede fra 2015.

”Et system, som det regeringen foreslår, findes ingen steder i verden i dag. Det er derfor tvivlsomt, om det reelt vil kunne fungere i Dan­mark om 7 år. Derfor er der af hensyn til både autobranchen, bilkø­berne og klimaet brug for en afklaring her og nu af, hvad regeringen vil gøre indtil da,” siger Bent Mikkelsen, der påpeger, at der er man­ge alternative muligheder for at lave en klimavenlig afgiftsomlægning her og nu.

”En omlægning af registreringsafgiften til en CO2-baseret ejerafgift eller indførslen af en teknisk baseret registreringsafgift er oplagte muligheder for øjeblikkeligt at indføre en mere klimavenlig bilbeskat­ning. Dermed står regeringen og folketingets partier overfor valget om, hvorvidt man blot vil vente og se og dermed risikere at den me­get gamle danske bilpark fortsat ældes, eller om man vil gøre noget nu og her, der kan skabe ro om bilafgifterne og dermed sikre et for­nuftigt salg af biler med et lavt CO2-udslip. Under alle omstæn­dighe­der haster det med en klar udmelding fra regeringen. Dagens udspil har kun bidraget til at skabe øget usikkerhed blandt bilkøberne og i branchen”, slutter Bent Mikkelsen.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Autocoms hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.