Regerin­gens tra­fikin­veste­rings­plan indeholder mange gode og nød­vendige ele­menter, men FDM tvivler på, at investe­ringerne reelt vil kun­ne lette trængslen og ser sam­tidig en risiko for, at det bliver - om muligt - endnu dyrere at væ­re bilist.

FDM hilser regeringens trafikinve­steringsplan velkommen og finder det positivt, at der nu synes at være bred politisk vilje til at gøre no­get ved den danske infrastruktur.

Selv om planen indeholder mange gode elementer, havde FDM gerne set en endnu mere detaljeret og ambitiøs plan med en mere balan­ce­ret vægt­ning mellem jernbane og vej. Vejinvesteringerne dækker hovedsa­g­ligt allerede kendte projekter, mens vigtige og nødvendige større vejprojek­ter er udskudt. Større investeringer i jernbane frem for veje løser ikke trængslen alene. Dette forstærkes af, at investe­ringerne på jernbane­området målrettes en milliard dyr timeplan for landsdelstrafikken frem for der, hvor trængslen er størst.

”Det er vigtigt at huske, at 8 ud af de 10 kilometre, vi bevæger os i trafikken, sker i bilen. Hvis målet er at gøre noget ved trængslen nu og ikke langt ude i fremti­den, er der ingen vej uden om vejinveste­ringer. Danskerne holder allerede i kø i et omfang, der koster såvel den enkelte som samfun­det dyrt. Trafikplanen har for stort fokus på dyre investeringer i kol­lektiv tra­fik, og FDM frygter derfor, at den po­sitive effekt på trængs­len på veje­ne udebliver,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

Thomas Møller Thomsen, FDMs direktørRegeringen ønsker road pricing for per­son­biler fra 2015. FDM er for­taler for princippet om, at de, der bruger vejene, også betaler for det. Det gør de dan­ske bilister allerede til fulde. Kun én ud af fire bil­afgiftskroner bruges i dag på inve­steringer i og drift af vejene. FDM er tilfredse med, at ændringer i afgifts­systemet ikke må gøre det dy­rere at være bilist, herunder at de allerede indregistrerede biler ikke skal dobbeltbe­skattes.

”Regeringen lover, at road pricing vil blive fulgt af en halvering af pro­venuet for registreringsafgiften. I den forbindelse har FDM en klar forventning om, at afgiftslettelserne gives på grundlag af bilernes mil­jøegenskaber og ikke kun øremærkes enkelte teknologier som f.eks. elbiler,” siger Thomas Møller Thomsen.

Af positive elementer i investeringsplanen er pengene til ITS i form af intelligente vejskilte mv. Det vil uden tvivl kunne sikre en bedre og mere sikker udnyttelse af infrastrukturen. Ligeledes mener FDM, det er et vigtigt skridt at få etableret ’parker og rejs-anlæg’, som første skridt til at sikre samspillet mellem vej og jernbane og dermed give bilisterne et alternativ til at tage bilen hele vejen på arbejde.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.