Ecological Drive Assist SystemHonda lan­cerer Eco­lo­gical Dri­ve Assist Sy­stem med hen­blik på reel for­bedring af brænd­stof­økonomien. - Ny tek­no­logi udkommer i In­sight-hy­brid­­mo­del­len fra for­året 2009.

Honda har bekendt­gjort det nye Ecological Drive Assist System, som hjælper bilejerne med at opnå bedre brændstoføkonomi under vir­kelige forhold. Teknologien indbygges i den nye Insight-familie­hy­bridbil, som kommer på markedet i foråret 2009.

Det bliver verdens første system, der kommer til at kombinere tre for­skel­lige funktioner med henblik på forbedring af brændstof­økono­mien: en ECON-funktion, som styrer motor, gearkasse og andre drivlinjekom­ponen­ter med henblik på mere brændstoføkonomisk kørsel; en vejledende funk­tion, der hjælper føreren af bilen med at opnå en mere brændstof­økono­misk adfærd bag rattet ved hjælp af farver i speedometerdisplayet; og en evaluerende funktion, som leverer øjeblikkelig og langsigtet feed­back på køreteknikker efter hver køretur.

Honda har udviklet Ecological Drive Assist System for at hjælpe kun­derne med at for­bed­re brænd­stoføkono­mien under virkelige forhold. Evalue­­rings­funk­tio­nen giver, lang­sigtet feedback i form af grafiske ”bla­de”, der vokser med tiden, ef­ter­hånden som føre­ren af bilen lærer og der­efter til­læg­ger sig en kørestil, som for­bedrer brændstof­økono­mien. Evaluerings­funktio­nens visuelle opbygning gør det nemt og sjovt for føreren at forbedre effektiviteten i sine kørefærdigheder i tidens løb.

Nøglefunktioner i Ecological Drive Assist System

1. ECON-funktion

Blå: kørsel med forøget brændstofforbrugECON-funktionen be­nyt­ter harmoniseret styring af CVT-gearkas­sen og motoren for at understøtte brændstof­økonomisk kørsel.

Så snart føreren tryk­ker på ECON-knappen, aktiveres systemet, og den harmoniserede styring af CVT-gearkasen (trinløs variabel gear­kasse) og motoren understøtter bedre brændstoføkonomi. Derud­over opnår ECON-funktionen automatisk energibesparende kontrol over klima­anlægget, oftere motorstop ved tomgang og forbedrer den re­ge­nerative opladning under deceleration, hvorved brændstoføko­no­mien bliver endnu bedre.

2. Vejledningsfunktion

Blå-grøn: relativt brændstoføkonomisk kørselVejledningsfunktionen instruerer i brændstof­økonomisk kørsel.

Speedometerets bag­grunds­farve, oplyser føreren om de aktuelle kør­selsforhold for at forøge førerens opmærk­somhed på mere brænd­stof­økonomisk kørsel. Baggrundsindikatoren viser en grøn farve, når kørs­len er brændstoføkonomisk: en blågrøn farve er ens­betydende med relativt brændstoføkonomisk kørsel under jævn acce­leration og dece­leration, mens en blå farve betyder, at køretøjet forbruger ek­stra brændstof under kraftig acceleration eller deceleration.

Grøn: brændstoføkonomisk kørselsadfærdBag­grunds­indikatoren giver føreren mulighed for at være opmærksom på forbrugsmønstre og tilskynder føreren til at tilstræbe brændstof­øko­­nomisk kørsel i for­søget på at bevare den grønne farve i display­et. Derudover er bag­grunds­in­dikatoren verdens første funktion af sin art, der understøtter brænd­stoføkonomisk kørsel ved ikke bare at fokusere på accelera­tion, men også på bremsning.

 

3. Evalueringsfunktion
Formålet med evalu­eringsfunktionen er at få føreren til at interes­sere sig for bedre brænd­sto­føko­nomi og til at tillægge sig en mere miljømæssigt an­svarlig kø­restil.

Evalueringsfunktionen er placeret i multi-informationsdisplayet midt i instrumentpanelet. Denne del af Ecological Drive Assist System be­nytter en grafisk visning med et træs blade til at give førerens kørsel ‘point'' for brændstoføkonomi.

Når tændingen slås til, viser displayet et stand­punkt, der afspej­ler de helt aktuelle forhold vedr. kørslen.

Når tændingen slås fra, viser ”bladene”  i den øverste række et re­sul­tat for den netop gennemførte kørsel, mens en vandret bjælke ne­derst i displayet viser et ”livstidsresultat”, der repræsenterer effek­tiviteten over bilens levetid.

Multi-informations­dis­playet giver også føre­ren mulighed for at få vist brændstof­øko­no­mien for de seneste tre ture samt statistik for øjeblikkelig og gen­nem­snitlig brændstof­økono­mi.

Når teknologien får sin debut i Insight-modellen i foråret, bliver det ver­dens første system af sin art, som arbejder med realistiske og bag­grundsbaserede evalueringer af kørevanernes indvirkning på brænd­stoføkonomien. 

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.