Fra næste år kan ingen bil­mo­del uden ESC som stand­ard opnå fem stjerner i Euro NCAP te­sten. Desuden er andre sik­kerhedsele­menter på vej ind i testen, bl.a. pi­skesmæld-sikre sæder.

Euro NCAP skær­per nu kra­ve­ne til bilernes sikkerhed. Det betyder bl.a., at en bil­model fremover dumpes i Euro NCAP-testen, hvis den ikke har det elektroniske stabili­tets­system, ESC, som stan­dard. I FDM hilses den nye Euro NCAP-test vel­kommen.

”De nye regler er en sejr for sikkerheden. Her og nu vil det dog bety­de, at nogle biler ikke gør sig fortjent til sik­kerhedsfradraget på op til 3.600 kr. i registre­ringsafgiften, fordi de får svære ved at opnå et femstjernet Euro NCAP-resultat. Men på sigt for­venter vi, at bilin­du­strien gør alt hvad de kan for at få de fem stjerner, så danskerne kan få et fortjent nedslag i den alt for høje registre­rings­afgift. Der­med kan de skærpede krav på sigt både blive en sejr for bili­sternes sikkerhed og deres pengepung”, siger FDMs adm. direktør Thomas Møller Thomsen.

Hidtil har det ude­luk­kende været sikker­he­den for fører og for­sæde­pas­sa­ger, der har væ­ret grundlag for ho­vedkarakteren. Men efter­hånden er sik­kerhe­den på dette område godt på plads. Derfor vil Euro NCAP også skær­pe testen på områder, der hidtil kun har været af ori­en­terende art, nem­lig fodgængersikkerhed og sikkerheden for børn på bagsædet. Nyt er en piskesmældstest (whiplash), der har været længe under­vejs. I no­vember offentliggøres de første piske­smældsresul­tater for 25 af de i 2008 Euro NCAP-testede biler.

Fra 2009 indgår vurderingen af bilens forsæder inklusive hovedstøt­ter også i karakteren for voksensikkerhed, der ligeledes som hidtil skal om­fat­te frontaltesten, sidekollision og pæletest fra siden. Bør­netesten får ligeledes ny betydning for det samlede Euro NCAP re­sultat.

”Vi håber, at den nye Euro NCAP test åbner mulighed for et afgifts­nedslag af særlig sikre bilsæder og hovedstøtter i forhold til regi­stre­ringsafgiften, som det tidligere har været på tale. Det bør kunne betale sig at købe en sikker bil”, siger Thomas Møller Thomsen.

En bildør smækkes op og på trods af en våd vejbane, er der stor chance for, at bilen med ESC når at undvige. De enkelte vurde­rings­­områder: vok­sen­sikkerhed, barne­sikkerhed, fodgænger­sikker­hed og aktiv sik­kerhed, vil blive væg­tet forskelligt. Delka­rak­tererne for hver testet bil vil blive of­fentliggjort, så bilkø­be­ren stadig kan se vurderingen af de sikkerhedsområder den enkelte kan være særlig interesseret i, f. eks. sikkerheden for børn i bilen.

Samtidig vil alle delkaraktererne fremover blive samlet under én hat med fem stjerner som maksimum. Det bliver den karakter, som bilin­dustrien må reklamere med, og som en yderligere nyhed bliver hver test mærket med årgang. Det giver Euro NCAP mulighed for at ud­vikle testen hen ad vejen, uden at der opstår misforhold mellem nye og ældre vurderinger.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.