Eftermonteret rens­ning af udstød­ning giver busser et længere liv. 

De mil­jøzoneregler, som stadig flere byer indfører, ska­ber nye pro­ble­mer for bus­bran­chen.
Nye ud­stød­ningskrav be­tyder, at bus­ser tages ud af trafik­ken tid­ligere end planlagt. Det skaber højere om­kost­ninger, som efterføl­gende betyder højere billetpriser og mindre kollektiv trafik.

Men nu opdager stadig flere mulig­heden for at eftermontere udstød­ningssystemer. Dette forbedrer mar­kant miljøpræstationen på bus­ser, der allerede er indsat i trafikken - fra EURO3 til EURO5. Og for­læn­ger på denne måde den økonomiske levetid. 

Den britiske virksomhed Eminox mær­ker netop nu en øget efter­spørgsel på sine SCRT-udstødningssystemer over stort set hele verden. Når økonomien går ned stiger behovet for kollektiv trafik, men samtidig betyder den finansielle situation, at det bliver sværere at forrente store nye investeringer.

I London har systemet allerede sørget for, at flere af de klassiske dobbeltdækkerbusser nu kan køre med lave udslip og lave omkost­ninger.

- En ny bus koster måske 3-4 millioner kroner, siger Freddy Skov-Jensen fra Eminox.

- Når der kommer nye udstødningsregler, falder brugtbilsværdien samtidig på den bus, du skal bytte med. Resultatet bliver en meget dårligere kalkulation.

- Et eftermarkedsmonteret SCRT-filter koster i området af 140.000 – 160.000 kroner. Det svarer måske til 6-8 måneders afskrivning på en ny bus, men betyder, at den kan bruges mange flere år.

SCRT-systemetSCRT-systemerne har både katalysator, partikelfilter og SCR kataly­sator med AdBlue injek­tion. Systemerne reducerer alle de fire udslip, der er omfattet af reg­lerne med mellem 60 og 95 %. Desuden fjernes de små nano-partik­ler, der anses som farlige.

Resultatet er f.eks., at en bus der lever op til udstødningskravet iht. EURO3, uden proble­mer kan opgraderes til EURO5 rent miljømæssigt.

Kortsigtet miljøtankegang

Inden for personbilsbranchen taler man ofte om levetidsanalyser, når det gælder køretøjers miljøpåvirkning. Bilens produktion, trans­port mm. står for en betragtelig del af miljøbelastningen. Freddy Skov-Jensen mener, at dette perspektiv mangler, når det handler om indkøb af kollektivtrafik og indretning af miljøzoner.

- I dag kasseres bus­ser, der er stadig er indenfor deres økonomiske levetid, mener Freddy Skov-Jensen.

- Busser, som vi ikke godkender, ekspor­teres til tredje verden eller skrottes, mens vi selv køber nyt i stedet for at opgradere det, vi har til en ny standard.

- Det betyder højere omkostninger og højere miljøpåvirkning, på trods af at det ser godt ud på papiret. Og det kan medføre højere billetpriser, mindre kollektivtrafik og dermed mere privatbilisme og også her højere miljøpåvirkning.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.