FDMs adm. direktør Thomas Møller Thom­sen har føl­gen­de kom­men­ta­rer til det nye rege­rings­grund­lag:

Infrastruktur og veje 
Det er glædeligt, at regeringen fortsætter Infrastruktur­kommis­sio­nens vigtige ar­bej­de. Infrastrukturen står over for store udfor­drin­ger, og der er behov for væ­sentlig investerin­ger, hvis infrastrukturen skal kunne klare samfundets fremtidige krav. Der er behov for at investere både i nye, bedre veje, ITS-syste­mer, i kollektiv trafik og ikke mindst i samspillet mellem de forskellige transportformer. FDM forventer, at regeringen på baggrund af Infra­struk­tur­kommissionens anbefalinger vil være villig til at afsætte de nødvendige beløb til at sikre fremtidens infrastruktur.

Trafiksikkerhed
Der er behov for øget fokus på tra­fiksikkerhed, og her spiller Færd­sels­sikkerhedskommissionens an­befalinger - som nævnes i rege­rings­grund­laget - en væsentlig rolle. FDM mener desuden, at rege­ringen skal afsætte penge til at indføre lægehelikoptere som supple­ment til det øvrige akut­beredskab.

Fartgrænser
Regeringen nævner de såkaldte stærekasser som et indsatsom­råde. FDM så hellere, at der var mere politi på veje­ne, da over­hol­delse af fart­græn­serne sikres bedst med synligt politi. Hvis stærekasser skal opstilles på de danske veje, er det vigtigt, at det sker på særlig far­lige vej­stræk­ninger, og at trafikanterne bliver godt oplyst om, hvor og hvorfor de er opstillet. Det handler om at fremme trafiksikkerhe­den – ikke om at sikre et ekstra bødeprovenu. Det provenu, der måtte komme fra stæ­rekasserne, bør ubeskåret gå til forbedring af færdselssikkerheden, eksempelvis til ITS.

Afgiftsfritagelse af brintbiler og elbiler
FDM er skuffet over regeringens mang­lende ambitio­ner til at gøre noget ved den nuværende bilafgiftsmodel. Den nuværende løsning er et resultat af for mange lappe­løs­ninger og tager ikke nok hensyn til almindelige familiers transportbehov. Regeringens ambi­tion om at afgiftsfritage brint- og elbiler vil ikke få nogen praktisk betydning for den almin­delige danske bilist. Der er behov en reel omlægning af registre­rings­afgiften - og ikke flere lappeløsninger - hvis man skal fremme hen­synet til mobilitet, trafiksikkerhed og miljø.

Forbrugerbeskyttelse og parkering
FDM er enig med regeringen i, at der er behov for endnu mere fokus på parke­ringsproblematikkerne. Parkering må ikke være en penge­ma­skine. Parkering er en vigtig del af infrastrukturen. Som forbruger­organisation ser FDM mange forbrugere komme i klemme hos både private og offent­lige parkeringsselskaber. FDM mener også, at rege­ringen skal sikre, at kommunerne ikke bruger p-indtægterne som indtægtskilde, som det er tilfældet i nogle kommuner i dag.

Biobrændstoffer
Fehmern-broen er på vej: Her er det ØresundsbroenDet er positivt, at rege­ringen har fokus på biobrænd­stofferne, og FDM ser med tilfredshed, at der lægges op til at satse på certifice­rede, bære­dygtige biobrænd­stoffer. FDM er dog bekymret over, at der på baggrund af rege­rings­grundla­get vil være udsigt til en løsning med tvungen iblanding. FDM så hellere, at regeringen lod sig inspi­rere af landene omkring os, hvor man har valgt at give en afgiftslet­telse til biobrænd­stof­ferne og derved fremme en naturlig efterspørg­sel. FDM frygter, at merregnin­gen ender hos de højt afgiftsplagede bilister.

Trafikstøj
Det er et positivt, at regeringen vil have fokus på, hvordan man kan mindske trafikstøj. Det er vigtigt, at der benyttes støjdæmpende foranstaltninger ved anlæg af nye veje, og at der er fokus på at løse eksisterende støjgener.

Femern
Femern-broen vil efter FDMs opfattelse være med til at knytte Dan­mark bedre sammen med infrastrukturen i Europa. Det vil gøre tran­sittrafikken enklere og vil også være til fordel for de danske bilister, der enten skal på ferie eller forretningsrejse i Europa.