Ni ud af ti danskere synes, at der skal indføres lægehelikoptere som supplement til det øvrige akutberedskab.Der er stor opbak­ning til læge­heli­kop­tere. Det viser en under­sø­gelse fra FDM.

Ni ud af ti danskere (89 %) ønsker, at der bliver indført læge­he­likop­tere som supple­ment til ambu­lancerne for at sikre hurtigere hjælp til kvæstede og alvorligt syge. Det viser en ny under­søgelse, som ana­lyseinstituttet Catinét har foretaget for FDM.

”Danmark er et af de få lande, der ikke har lægehelikoptere som en del af beredskabet. Ved trafikuheld kan tiden være en afgørende faktor. Det er baggrunden for, at vi mener, at politikerne hurtigst muligt må træffe beslutningen om at indføre lægehelikoptere i Dan­mark,” siger FDMs adm. direktør, Thomas Møller Thomsen.

Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen har i en rapport anbefalet, at der skal indføres lægehelikoptere, men indtil videre har politikerne ikke sat penge af til projektet.

”Det er vigtigt, at der kommer en national løsning. Lægehelikoptere skal være et landsdækkende tilbud og ikke kun tilbydes de regioner, der har økonomisk råderum til at investere i lægehelikoptere,” siger Thomas Møller Thomsen.

Regionerne er i disse måneder i gang med at træffe beslutninger om, hvordan sygehusreformen skal implementeres. Derfor ser FDM ger­ne, at politikerne hurtigst muligt efter valget får truffet beslutningen og afsat penge til lægehelikoptere, så de kan indgå i den langsig­tede planlægning.

Lægehelikoptere vil udover at kunne redde liv ved trafikuheld, også kunne anvendes ved alvorlig sygdom, hvor tid er en afgørende fak­tor. Lægehelikopterne skal være et supplement til det øvrige akut­beredskab, ligesom det er tilfældet i de fleste europæiske lande. Læge­­helikopternes fordel er, at de kan være hurtigt fremme med en speciallæge, og hurtigt kan bringe patienten frem til det sygehus, der har de bedste behand­lingsmuligheder i den givne situation.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt 444 bilister, viser også, at opbak­ningen stiger helt op til 100 % hos den ældste del af befolk­ningen.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.