Tyskland vil fra januar 2009 efter al sand­syn­lig­hed ind­føre et nyt bil­af­giftssystem, der ba­se­rer sig på CO2-ud­led­ningen. Det udtalte den tyske trans­port­minister Wolf­gang Tiefensee for nyligt under en kon­gres afholdt af det tyske blad Auto­mo­bilwoche, der er "sø­ster" til Au­tomotive News Euro­pe.

Og Tyskland bliver ikke alene om denne æn­dring i bilafgifter, for en del EU-lande som f.eks. UK, Frankrig og Sverige har allerede vedta­get at ind­føre samme afgiftssystem fra januar 2009. Fra 2010 har et samlet EU nemlig vedtaget at alle medlemslande skal have CO2-rela­terede afgifts­systemer.

Tyskland har i overgangsperioden i 2008 gjort det valgfrit for ny­vogns­­købere at vælge mellem det nye system eller det gamle, der relaterer sig til bilens motorstørrelse. Men planerne er endnu ikke vedtaget endeligt, og det er VDA, den tyske sammenslutning af Au­to­mobilfabrikanter util­freds med, for lige nu er der forvirring blandt nyvognskøbere, så der er behov for en hurtig afklaring. 

En analyse fra Co­pen­­hagen Econo­mics viser, at EU krav til nye bilers CO2-udslip ikke vil have den samme gavnlige effekt på CO2–udled­ningen i Danmark som i andre EU-lande. Årsa­gen er de høje dan­ske bilafgifter, der gør, at ener­gi­be­spa­rende tek­nologier bliver for dyre i Danmark. Det er ær­gerligt, at afgifts­struk­turen står i vejen for mil­jø­forbedringer på bilområdet, mener De Danske Bil-importører (DBI).

Derfor vil de kommende regler fra EU være en særdeles god anled­ning til - en gang for alle - at komme af med et totalt forældet af­gifts­system, der på ALLE MÅDER blokerer  for en sund udvikling i den danske vognpark.

Copenhagen Economics konkluderer i den omtalte analyse, at det danske af­giftssystem længe har stået i vejen for de mest miljørigtige bilers ind­tog i Danmark, og at EU krav til bilers CO2-udledning ikke vil have den samme gavnlige effekt på CO2–udled­ningen i Danmark som i an­dre EU-lande.

Baggrunden for denne analyse er, at man forventer, at EU ved års­skif­tet vil frem­lægge forslag til lovgivning om nye bilers CO2-udslip. Her vil der blive stillet krav om, at nye biler muligvis allerede fra 2012 i snit maksimalt må udlede 120 – 130 gram CO2 per kørt km. I dag udleder nye biler i EU i snit 160 gram CO2 per kørt km. Nye biler i Dan­mark ligger lidt højere.

Så også på denne baggrund er der god grund til at gøre op med fortidens umulige danske afgiftssystem på biler.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS JULEGAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.