Forhand­lerne får mu­lig­hed for dyna­misk og opdateret kontakt til kun­derne i forretnin­gen med Instore TV.

Den sto­re fladskærm lyser op i blandt de mange ud­stil­lede biler. På skær­men bliver for­handle­rens tilbud præ­senteret for de besø­gende.

Kort beskre­vet er Instore TV et nyt medie, som un­der­støtter bilsalget ved en direkte kon­takt til de kunder, der besøger bilforretningen. Konkret så opdateres skærmene via Bilinfo, og systemet opdateres fra minut til minut.

Instore TV giver udstillingen et løft og præsenterer bilerne på en over­skuelig facon. Med Instore TV får forhandleren en unik branding overfor kunderne. De store fladskærme kan placeres i salgsområdet, i vente­rummet ved serviceværkstedet eller i receptionen.

”Instore TV er en unik mulighed for direkte annoncering til kun­derne. Det giver butik­ken et dynamisk medie, der kan opdateres hele tiden. Hvis en bil er solgt, bliver den auto­matisk fjernet fra Instore TV og dermed bliver annonceringen virkelig effektiv. Det er direkte, effektivt og gør bilud­stillingen langt mere interessant og på den måde er In­store TV det næste led i den totale platform til bil­branchen som Bil­Basen og Bilinfo leverer,” siger Claus H. Andersen, administre­rende direktør for Bil­Basen.

Automatisk opdatering

Med Instore TV får forhandleren mulighed for at præsentere alle sine biler, også dem som står parkeret længst væk, dem nede bagved og dem i kælderen. Det hele foregår via lagerlisten i Bilinfo, og derfor kommer de biler med som forhandleren ønsker at vise frem.

”Vores nye Instore TV-system giver minimalt arbejde for forhandle­ren, da det er inte­gre­ret med Bilinfo, og det ser vi som en klar fordel. I det hele taget er der minimal vedlige­holdelse, lige­som det er nemt at installere,” forklarer Claus H. An­dersen, der mener, at Instore TV tiltrækker kun­dernes opmærk­somhed og dermed blandt andet redu­ce­rer deres opfattelse af ventetiden i forretningen.

BilBasen Instore TV-tilbud omfatter alt hvad der behøves for at få syste­met til at køre, og økonomisk er Instore TV yderst fordelagtigt, da syste­met leases over tre år.