I udlandet anvendes små, specialiserede lægehelikoptere allerede ved trafikuheld.Trængsel på de danske veje og sy­ge­husreformen nødvendiggør, at poli­ti­kerne snarest sætter penge af til læge­helikoptere, lyder opfor­­dringen fra FDM. Det vil kunne brin­ge an­tallet af dræbte og kvæstede i trafikken ned.

Danmark har nu fået sit første traume­center med direkte helikop­ter­landings­plads på selve sygehuset. Men lan­dings­­pladsen vil kun blive brugt få gan­ge ugentligt, da Danmark endnu ikke har truffet beslut­ning om at ind­føre læge­heli­koptere. Derfor opfor­drer FDM det kom­mende Folketing til sna­rest at finde pengene til læge­heli­koptere.

”FDM ser indvielsen af Rigshospitalets helikopterlandingsplads som første spadestik til et moderne aktube­red­skab, som det kendes fra udlandet. Men hvis svært kvæstede fra trafik­ulykker skal have fordel af den nye landingsplads, forudsætter det, at der indsættes små, spe­cialiserede lægehelikoptere i akutberedskabet som supplement til ambulancer og lægebiler, ligesom man har i de fleste andre europæ­iske lande,” siger FDMs adm. direktør Thomas Møller Thom­sen.

To forhold betyder at kvæstede i trafikken i fremtiden kan stå over for endnu svære odds. Trængslen på de danske veje er i markant stigning, og det vanskeliggør hurtig transport ad landevej mange steder i landet. Samtidig er regionerne i fuld gang med at implemen­tere sygehus­refor­men, som vil medføre færre aktumodtagelser og større, mere speciali­serede sygehuse.

Derfor kan fremkommeligheden være afgørende, når det gælder om at redde liv eller forhindre alvorlige mén efter en trafikulykke. Dette vil stille nye krav til det danske akutberedskab, da de kvæstede vil få længere vej til det relevante behandlingssted.

”Hvis Danmark skal bringe antallet af dræbte og tilskadekomne ned i tra­fikken, bør der som minimum etableres en landingsplads direkte ved alle traumecentre og indsættes lægehelikoptere. Dette er en stor inve­stering, der ikke kan forventes løftet af regionerne alene. Derfor bør det kom­men­de Folketing hurtigst muligt træffe beslutning om at afsætte de nødven­dige ekstra midler til regionerne,” siger Tho­mas Møller Thom­sen.

I udlandet, hvor der anvendes deciderede lægehelikoptere, indgår disse på lige fod med ambulancer og lægebiler. I Danmark anvendes forsvarets redningshelikoptere kun til en begrænset række opgaver i det danske akutberedskab og yderst sjældent i forbindelse med tra­fikulykker.