Hondas sidste nye ASIMO-robot ha­ster til Barcelona for at få eu­ro­pa­debut.

Hondas sene­ste ro­bot­genera­tion fik sin eu­ropa­debut i sep­tem­ber.  Be­givenhe­den blev arran­geret sam­men med Barce­lonas bystyre som et led i aktivite­ter­ne i byens "viden­skabs­år."

Den nye ASIMO op­tråd­te ved en række speci­al­shows for et bredt pub­likum og byens sko­lebørn.  Dens rolle in­den for under­visnin­gen er at in­spirere næste generation af viden­skabsfolk og ingen­iø­rer, hvil­ket blev frem­hævet ved EU-kommis­sionens "Resear­chers in Europe." 

ASIMO løber på scenen i Disneyland

Showet i Honda ASIMO Theatre i Disneyland er fornyet for at vise ASI­MO's seneste teknologiske fremskridt, herunder ny mobilitet og kunstig intel­li­gens. 

Honda ASIMO Theatre, der oprinde­ligt åbnede i juni 2005 som et led i te­ma­parkens 50 års jubilæum, giver de be­søgende et glimt af en ikke sær­lig fjern fremtid, hvor ro­botter, som f.eks. ASIMO, kan hjælpe os i vores hjem. 

Flere gange om dagen demonstrerer ASIMO sine færdigheder og utro­lige teknologiske formåen i et moderne hjemmemiljø.  Disse om­fatter f.eks. løb, gang fremad og tilbage, gang op og ned ad trapper og modtagelse af an­vis­ninger fra en person.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.