Et af Volvo Cars' nyeste sikkerhedssystemer er Collision Warning with Auto Brake – et advarselssystem, hvor bilen selv bremser, hvis føreren ikke reagerer, når en kollision med et forankørende eller stationært objekt er forestående.
Collision Warning with Auto Brake hjælper med at forebygge kolli­si­oner:

  • Collision War­ning with Auto Brake sikrer en auto­matisk opbrems­ning, hvis der er fare for en kol­lision med den foran­kø­ren­de.
  • Adaptive Cruise Control og Distance Alert hjælper føreren med at holde tilstrækkelig afstand til en for­an­­kørende

Volvo Cars arbejder intenst på at løse de problemer, der er forbun­det med kollisioner bagfra. Nyeste system er Collision Warning with Auto Brake – et advarselssystem, hvor bilen selv bremser, hvis føre­ren ikke reagerer, når en kollision med et foran­kørende eller statio­nært objekt er forestående. Det nye system vil kunne leveres til Volvo S80, V70 og XC70 sidst i 2007.

"Dette kan gøre forskellen mellem en alvorlig skade og mindre kon­se­kvenser for de kørende i begge køretøjer," siger Ingrid Skogsmo, direktør i Volvo Cars Safety Centre.

Det nye Collision Warning with Auto Brake (CWAB) advarer først fø­re­ren og forbereder bremsesystemet. Bremserne aktiveres auto­matisk, hvis føreren ikke reagerer, når en kollision er forestå­ende.

Kombineret radar og kamera
Mens det originale system, der blev introduceret til Volvo S80, er radar-baseret, bruger Collision Warning with Auto Brake både radar og kamera til at opdage køretøjer foran bilen. Radaren har lang ræk­kevidde og når 150 meter foran bilen, mens kameraets rækkevid­de er 55 meter.

Ved at anvende datafusion til at kombinere information fra radar og kamera bliver systemet mere effektivt. "Eftersom systemet kombine­rer information fra både radar og kamera, bliver det så pålideligt, at automatisk opbremsning er muligt, hvis en kollision er umiddelbart forestående. Systemet programmeres til kun at foretage en aktiv automatisk opbremsning, hvis begge sensorer viser, at situationen er kritisk," siger Jonas Tisell, teknisk projektchef for Collision Warning with Auto Brake hos Volvo Cars.

En af de store fordele ved kameraet er, at det også er muligt at ad­vare føreren om stationære objekter.

Starter med en advarsel – og forberedelse af bremserne
Hvis bilen nærmer sig et andet køretøj, og føreren ikke reagerer, blinker en rød advarselslampe i det såkaldte "head-up" display i for­ruden. Samtidig høres et lydsignal. Det hjælper føreren med at rea­gere, og i de fleste tilfælde er det nok til at afværge et uheld.
Hvis risikoen for en kollision alligevel stiger, aktiveres bremsehjæl­pen. For at afkorte reaktionstiden forberedes bremserne ved, at bremseklodserne placeres mod skiverne. Bremsetrykket forstærkes samtidig hydraulisk, hvilket sikrer effektiv opbremsning, også selv om føreren ikke trykker særlig hårdt på bremsepedalen.

Auto Brake sænker kollisionshastigheden
Hvis føreren stadig ikke bremser, og systemet vurderer, at en kolli­sion er umiddelbart forestående, aktiveres bremserne. Auto Brake er udviklet til at sænke kollisionshastigheden mest muligt.

"En sænkning af kollisionshastigheden fra 60 km/t til 50 km/t reduce­rer kollisionsenergien med ca. 30 procent. Det kan betyde forskellen mellem en alvorlig kvæstelse og mindre konsekvenser for de køren­de. Afhængig af omstændighederne kan Auto Brake også  hjælpe med helt at undgå kollisionen," siger Jonas Tisell.

Adaptiv Cruise Control (ACC)
For at gøre kørslen mere komfortabel har Volvo Cars udviklet Adap­tive Cruise Control, ACC. Systemet hjælper føreren ved at bevare en fastsat afstand til bilen foran.

Adaptive Cruise Control anvender en radarsensor til løbende at over­våge afstanden til de forankørende, og systemet tilpasser auto­matisk bilens hastighed, så afstanden bibeholdes.

Føreren aktiverer fartpiloten, indstiller den ønskede maksimumha­stighed mellem 30 og 200 km/t og vælger et tidsinterval i forhold til bilen foran. Der er fem forskellige tidsintervaller mellem 1 og 2,6 sekunder at vælge imellem.
Når radarsensoren registerer et langsommere køretøj foran bilen, tilpasses hastigheden automatisk til dette køretøj, også selv om det ændrer hastighed.
"Da Adaptive Cruise Control klarer en del af de rutinemæssige køre­aktiviteter, kan føreren rette sit fokus længere fremefter og dermed køre med større sikkerhedsmargin," siger Jonas Tisell.

 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.