Honda Civic HybridKommentar til Ny Alli­ances ud­spil til om­læg­­ning af bilaf­gif­terne.

De Danske Bilimpor­tører glæder sig over, at Ny Alliance kommer med et ud­spil til miljø­venlige bilafgifter i Danmark.

Ny Alli­ance foreslår, at regi­streringsaf­giften af­skaf­fes over en årræk­ke og erstattes af en afgift på forbrug, trafik­sik­ker­hed og miljø­be­last­ning.

”Det er meget positivt, at Ny Alliance sætter bilafgifterne på dags­or­denen. En reform af bilafgifterne er nødvendig, hvis Danmark skal nå sine ambiti­øse miljø- og klimamål. Det er realistisk, at en reduktion af regi­stre­rings­afgiften på kort sigt vil kunne finansieres gennem en forhøjelse af den grønne ejerafgift, mens det kan tage mange år at få indført et system til opkrævning af kørselsafgifter.

Oel Astra Diesel HybridVi foreslår derfor, at en gradvis reduktion af registreringsafgiften fi­nansieres gennem en forhøjet grøn ejeraf­gift,”  siger Bent Mik­kelsen, adm. direk­tør hos De Danske Bilim­por­tører og fort­sætter:

 ”Forhåbentlig kan udspillet fra Ny Alliance bidrage til, at der sæt­tes fokus på behovet for en grundlæggende reform af bilafgifterne i Dan­mark. Vi er overbevist om, at det kan lade sig gøre at gennemføre en reform, der er fuldt finansieret, både på kort og lang sigt.

Kørselsafgifter vil dog ikke de næste mange år være et relevant mid­del til finansiering af en sådan reform.”