ESP fra BoschNy mar­keds­undersøgelse fra Bosch vi­ser, at små biler i Europa fort­sat sjæl­dent er ud­sty­ret med ESP®*).

  • Førere af små og kom­pak­te biler har størst risiko for ulykker
  • 30 % af alle nyindregi­strerede små biler i Tyskland har ESP®
  • Ulykkeseksperter appel­lerer til købere og bil­pro­ducenter

En ud af tre solgte biler i Europa er en lille bil, og en ud af 10 er en minibil. Mens det elektroniske stabilitetsprogram ESP® i vidtgående omfang er standardudstyr i bilerne i mellemklassen og dem i den dy­re ende, er i gen­nemsnit kun hhv. 13 og 15 % af de små og kompak­te biler udstyret med det aktive sikkerhedssystem på Europas fem hovedmarkeder. Det er resultatet af en aktuel undersøgelse foreta­get af Bosch i flere europæiske lande. I Tyskland ligger andelen af små biler med ESP® med 30 % ganske vist godt over det europæ­iske gennemsnit, men også her kommer over to tredjedel af dem på gaden uden det livreddende sikkerhedssystem – en alvorlig mangel ifølge eksperterne. ESP® hjælper med til at forhindre, at bilen skrider ud ved at bremse enkelte hjul. Europas største bilklub, tyske ADAC, understreger derfor vigtigheden af at kontrollere, om bilen er forsy­net med ESP især for unge bilister og deres forældre, der står for at skulle købe en brugt bil.

De seneste undersøgelser fra ADAC’s ulykkesforskning har vist, at biler i de små klasser ofte styres af nye bilister. Disse 18-25-årige bilister bliver næsten dobbelt så ofte involveret i alvorlige ulykker end de 30-37-årige. De fleste ulykker sker i kurver og ved ulykker, hvor bilen forlader vejen og skrider ud. Det aktive sikker­heds­system ESP® nedsætter denne risiko væsentligt.

Positiv udvikling, men fortsat behov for handling Trods denne mangel i det aktive sikkerhedsudstyr i små og kompakte biler bedømmer Bosch udvik­lingen af ESP® positivt. I Euro­pa havde 43 % af alle nyindregi­stre­rede personbiler ESP® i 2006, tre procentpoint mere end året før. I alt 77 % af de nye biler i Tyskland var udstyret med denne elektroniske livred­der – året før lå dette tal på 72 %. Dermed ligger Tyskland på 2. pladsen i Euro­pa efter Sverige med en andel på 91 %. Selv i den kompakte klasse har 96 % af de tyske nyind­regi­stre­rede biler allerede ESP® - fire procent­point mere end året før. Gennemsnitstallet for de fem hovedmarkeder ligger her stadig kun på 69 %. I nogle lande som England er mellem­klassebilerne heller ikke forsynet med ESP® endnu.

Forpligtelse til ESP® i hele Europa
Talrige undersø­gel­ser viser det aktive sikker­heds­systems effekti­vitet. På euro­pæisk plan er politiske orga­ner, organisationer og bilklubber derfor meget optaget af at få ud­bredt ESP®. Det sene­ste eksempel er kam­pagnen ”Choo­se ESC!” (Vælg ESP®!), der startede den 8. maj 2007 i Italien, og hvor EU-kommissær Viviane Reding og præsident for FIA (Fédéra­tion Internationale de l’Automo­bile) Max Mosley adva­rede mod en for langsom udbredelse af ESP®. EU-kommissio­nen har sat det mål, at alle nye biler senest i 2012 skal være forsynet med ESP®.

Sikkerhedseksperter fra European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) har lavet en nyttig oversigt til bilister, der skal købe ny bil. Den omfatter alle bilmodeller i hvert land i Europa og viser, om ESP® er standard, fås som tilbehør eller slet ikke leveres. Listen er at finde på www.euroncap.com/esc.aspx

*)ESP er et varemærke fra Robert Bosch A/S, der har udviklet ESP, som står for Electronic Stability Programme. Nogle bruger også beteg­nelsen ESC, som står for Electronic Stability Control, men er det samme som ESP.

Bosch koncernen er en førende international producent af auto- og industriteknik, forbrugsgoder og bygningsteknik. Koncernen havde i regnskabsåret 2006 ca. 260.000 ansatte og en omsætning på 43,7 mia. euro. Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik". I dag omfatter koncernen et globalt netværk af produktion, distribu­tion og kundeservice i 300 datterselskaber med mere end 13.000 servicecentre i over 140 lande. Bosch i Danmark www.bosch.dk be­skæftiger ca. 500 medarbejdere.

Bosch koncernens ejerstruktur sikrer økonomisk uafhængighed og forretningsmæssig frihed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage betydelige investeringer for at sikre fremtiden og leve op til et socialt ansvar i grundlæggerens ånd. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Virksom­hedens industrielle aktiviteter og ejerfunktioner varetages af Robert Bosch Industrietreuhand KG.