Kommen­tar til ju­ste­ret udspil om re­gistre­rings­af­gif­ter (L 217). Va­rebiler på lager giver bran­chen tre­cifret mil­lion­tab

Regeringen foreslår nu, at der skal være en over­gangs­ord­ning for camping­biler men ikke for de tusindvis af va­rebiler, som bran­chen har på lager. Når politikerne vedtager nye regler, har det ellers været kutyme, at der er overgangsordninger, der giver branchen mulighed for at tilpasse sig de nye regler. Det var også tilfældet ved den ændring af bilafgifterne, som blev gennemført i 1993.

En smal overgangsordning
Skatteministeren har i dag fremlagt et ændringsforslag til regerin­gens udspil til omlægning af bilafgifterne. Med ændringsforslaget er der lagt op til, at campingbiler skal kunne sælges efter de gamle afgiftsregler frem til 1. august 2007. Varebiler, der er specialbygget til det danske marked, vil ifølge forslaget ikke være omfattet af en overgangsordning.

”Regeringen har nu er­kendt, at branchen vil ’brænde inde’ med lage­­ret af campingbiler, hvis ikke der er en rime­lig over­gangs­ord­ning. Det er imidlertid skuf­fende, at der ikke ser ud til at komme en over­­gangs­ordning for de mange varebiler, som også er special­bygget til det dan­ske marked,” siger Bent Mikkelsen, adm. direktør i De Danske Bilimportører og fortsætter:

”Mange af de varebiler, som branchen har på lager, er specialbygget til det danske marked. Det er biler, der i andre lande sælges som person­biler, men som i Danmark er blevet solgt som varebiler. For at kunne blive godkendt som varebiler af de danske myndigheder, har disse biler fået fjernet bagsæder samt lavet rigtige varerum. Der er dermed også tale om biler, som er specifikt produceret til det danske marked.”

Erhvervet er blevet tilsidesat
Både inden for an­dre brancher samt på bil­området har det hidtil væ­ret kutyme med overgangs­ordninger, der giver branchen mulighed for at til­passe sig nye regler. Det var eksempelvis også tilfældet ved den ændring af registre­ringsafgiften, som blev gennemført i 1993.

”Mere end 30.000 varebiler bliver ramt af afgiftsforhøjelser. For at få disse biler solgt, må importører eller forhandlere i mange tilfælde sæt­te prisen før afgift så meget ned, at det modsvarer afgiftsforhø­jelsen. Et meget forsigtigt skøn er et tab på 10.000 kr. per køretøj og dermed et samlet tab for branchen på mere end 300 mio. kr. Det er ikke rimeligt, at man fjerner den nød­ven­dige forudsigelighed for en hel branches investeringer,” siger Bent Mik­kel­sen.

Ifølge oplysninger som De Danske Bilimportører har modtaget fra bran­chen, vil køretøjer kun kunne sælges med tab, men vil så til gen­gæld på et tidspunkt komme ud og køre på de danske veje. De mang­­lende over­gangs­ordninger giver således hverken fordele for statens provenu eller miljøet.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.