En dansk­udviklet brænd­sels­celle, der fun­gerer på metanol, vars­ler et kom­­mer­cielt gen­nembrud for brænd­sels­celle­tekno­lo­gien. Med et realistisk pris­target på under 300 dollars for 1kW er tek­nolo­gien pris­­mæs­sigt kon­­kur­ren­ce­dyg­tig på en lang række områder og åb­ner for dét, no­bel­­pris­vin­deren George A. Olah har kaldt meta­nol-økonomien.

En danskudviklet brændselscelle, der laver metanol om til elektricitet, er så billig i produktion og så effektiv i brug, at vejen for brug af brænd­sels­celler i stor stil nu er banet.

- Vi kan hente så meget energi ud af metanol, at det er kommercielt bæ­re­dygtigt at anvende brændselscelleteknologien. Og det er et gen­nem­brud på flere områder, siger Jesper Toft, direktør for Metha Energy Solu­tions, der skal sælge teknologien ind til bl.a. bilindustrien.

I dag bliver metanol primært fremstillet af naturgas, men det vil inden for meget kort tid være muligt at fremstille store mængder metanol fra bio­masse, hvori der ikke indgår afgrøder, som kunne bruges som mad.

- Det betyder, at vi på samme tid kan gøre os uafhængige af fossile ener­gikilder og ’lagre’ energi fra blandt andet vindmøller i metanol, fordi man kan bruge strømmen fra vedvarende energikilder i den proces, der om­dan­ner gasserne fra biomassen til metanol. Med an­dre ord kan vi tage den grønne strøm fra de alternative energikil­der, bruge den til produktion af metanol og fylde det på bilen der er dre­vet af brændselscellen, og re­du­cere CO2 udledningen med 60-70%, forklarer Jesper Toft.

Tanken om metanol som lagringsmiddel er ikke ny. Den ungarsk-ame­rikan­ske kemiker og nobel-prisvinder, George A. Olah, har i sin forskning beskrevet dét, han kalder metanol-økonomien. Kort sagt går teorien ud på at anvende metanol, når vi skal distribuere og bru­ge energi i sam­fundet. Indtil nu har problemet været, at det ikke har været økonomisk attraktivt, fordi man ikke har kunnet tage den lagrede energi ud af metanolen særligt effektivt, men det kan vi nu, siger Jesper Toft.

- Med denne nye teknologi kommer vi meget tættere på at kunne rea­lisere metanol-økonomien i et økonomisk attraktivt perspektiv, forklarer Jesper Toft og peger på, at teknologien bliver så billig at producere og metanoldistributionen så enkel at implementere, at det ikke kræver store offentlige tilskud.

- Meta­nol produktion og distribution er allerede idag udbredt, idet der bliver anvendt store mæng-der metanol i industrien. Derfor behø­ver man ikke vente på at offentlige tilskud til opbygning af en helt ny infrastruktur er på plads, og med en pris, ved masseproduk­tion, på under 300 dollar for en celle på 1 kW er prisen konkurrence­dygtig sammenlignet med andre teknologier.

Samtidig er teknologien et stærkt bud på en løsning, der kan bringe udledningen af CO2 dramatisk ned. I sammenligning med teknologier baseret på benzin og diesel er udledningen af CO2 op mod 70 pro­cent mindre.