Ford forsker i anvendelsen af flydende i træ i produktionen af biler.

For at øge brugen af genan­ven­delige mate­rialer i bil­bran­chen forsker Ford Europa Research Center i Aachen nu i en innovativ blanding be­stående af træ og plast, det såkaldte fly­dende træ.

Processen for flydende træ er ta­get fra fremstilling af gummi. Blan­din­gen af træ og plast for­hindrer opsugning af vand, hvilket øger mate­rialets holdbarhed. Det fak­tum, at ubehandlet træ eller træaffald kan bruges, gør også løsningen attraktiv ud fra et miljømæssigt hensyn.

En anden fordel er, at den nye teknologi gi­ver en væsentlig for­bed­ring i forsegling af træ­fiber og dermed hin­drer en eventuel ubehage­lig lugt. Der­for kan ma­te­rialet og­så bruges til inte­riør detaljer. Et an­det om­råde, hvor det fly­dende træ med fordel kan  bruges, er til bat­teridrevne komponen­ter i motorrummet.

Tidligere analyser har vist, at flydende træ er meget velegnet til gen­brug idet materialet kan gen­anvendes op til fem gange. Og det re­sul­terer i en næsten neutral CO2-balance.

Anvendelse af genanvendelige ressourcer spiller en vigtig rolle i Fords miljøstrategi. Målet er at ud­vide brugen af naturens egne ma­te­rialer i forbindelse med ud­vik­lin­gen af nye modeller. I øje­blikket pro­duceres omkring 290 komponen­ter af genan­ven­delige materialer, såsom bomuld, træ, hør, hamp, ju­tefiber og naturgum­mi.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.