­Volkswagen indgår part­ner­skab med Klima- og Energi­mi­nisteriet.

Volks­wagen har ind­gået part­ner­skab med Ener­gisty­relsen om­kring kam­pagnen ”1-ton-min­dre,” og støt­ter der­ved kam­pag­nens mål om at gøre den danske be­folk­ning bevidste om deres private CO2 ud­slip.

Kli­ma­minister Con­nie He­de­gaard er initia­tivtager til kam­pagnen, der skal gøre dan­sker­ne mere mil­jø­bevidste.

Det er faldet Volkswagen naturligt at indgå i samarbejdet, da man fra koncernens side er meget bevidst om det ansvar, der ligger hos bilpro­ducenterne.

Direktør for Volkswagen i Danmark, Ole Kauffeldt udtaler således: ”Det er indlysende, at det netop er Volkswagen, der har så stor viden og et kom­petent forskerteam, der bakker op om kampagnen. Volkswagen har igen­nem mange år forsket i bæredygtig teknologi og er langt fremme i udvik­lingen af alternative brændstoffer, bl.a. brændselscellen. Man regner hos Volkswagen med at have de første brintbiler færdige allerede i 2010 og at en serieproduktion vil være i gang i 2020”.

Lige nu og her kan Volkswagen tilbyde deres kunder de brænd­stof­be­spa­rende Blue­Mo­tion-modeller, som et mere miljø­bevidst bil-valg. Blue­Motion er en ”normal” Volkswagen, men op­timeret på nogle om­råder, så man kan spa­re på brændstoffet og udlede mindre CO2. De tyske ingeniører har optimeret karrosseriets aerodynamik, udstyret BlueMotion-mo­dellerne med dæk med lav rullemodstand og ændret gearingen. Kø­lergrill og luft­indtag er lukket mest muligt, undervog­nen sænket, og der er indsat syste­met ”Plus”, der anviser føreren om brænd­stof­op­timalt gearskift.

Der tales jo unæg­te­lig meget om miljøvenlige biler, men meget af snakken fortaber sig i fremtidens tåger. Der­imod leverer Volks­wa­gen en konkret løsning med Blue­Mo­tion-model­lerne, hvis CO2 udslip er reduceret med op til 12 %. Med andre ord, tilbyder Volkswa­gen et konkret produkt her og nu, indtil mere emis­sionsfrie biler vil være tilgængelige på mar­kedet.

Partnerskabet med Energi- og Klimaministeriet indebærer bl.a., at Volks­wagen har forpligtet sig til at oplyse deres medarbejdere om, hvordan man reducerer CO2, privat såvel som på arbejdspladsen.
Med partnerskabet håber Volkswagen at tydeliggøre sit ansvar og sit engagement på miljøområdet.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.